Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/7538 E. , 2017/4811 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 65518
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/7538 E. , 2017/4811 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/7538 E. , 2017/4811 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Kadastro sırasında ... beldesi, ... mahallesi köyü 102 ada 8, 113 ada 7, 8, 119 ada 67, 122 ada 7, 123 ada 8 ve 128 ada 3 parsel sayılı sırasıyla 38812,75 m2, 21755,40 m2, 7248,44 m2, 317783,66 m2, 50271,20 m2 ve 26198,74 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar hali arazi niteliği ile; 101 ada 104, 101 ada 112 ve 113 ada 2 parsel sayılı sırasıyla 18094,71 m2, 125004,54 m2 ve 29669,14 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar, çalılık niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir.
Davacı ... Yönetimi birleştirilen 2006/18 Esas sayılı dava dosyası ile ... beldesi, ... mahallesi köyü 101 ada 2,3 ve 102 ada 1 parsel sayılı sırasıyla 4225733,09 m2, 24189,84 m2 ve 169112,48 m2 yüzölçümündeki orman niteliği ile Hazine adına tespit edilen taşınmazlar arasında kalan yollar ile 113 ada 7 ve 8 numaralı parseller ile 101 ada 2 parsel arasında kalan yolların, ana dosya ile çekişmeli taşınmazların orman sayılan yerlerden olduğu iddiası ile dava açmıştır.
Mahkeme 26/06/2008 tarihli celsede, dosya ile birleştirilen 2006/18 Esas sayılı dava dosyasında davalı olan 101 ada 2, 3 ve 102 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar arasında kalan yollar ile 113 ada 7 ve 8 numaralı parseller ile 101 ada 2 parsel arasında kalan yollara ilişkin kadastro tespit tutanağı düzenlenmediğinden yollara ilişkin davanın tefrikine karar vermiş, yargılamaya devam edilen davanın ise kabulü ile 101 ada 104, 112, 102 ada 2, 113 ada 2, 7 ve 8, 119 ada 67, 122 ada 7, 123 ada 8 ve 128 ada 3 parsel sayılı taşınmazların orman vasfı ile Hazine adına tesciline karar vermiş; davalı Hazine tarafından temyiz edilen hüküm Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 09/02/2009 tarih ve 2008/1736 E.- 2009/1676 K sayılı kararı ile onanmıştır.
Dosyada 26/06/2008 tarihli celsede verilen tefrik kararına ilişkin herhangi bir işlem yapılmaması nedeniyle davacı idare 23/11/2012 tarihli dilekçesi ile tefrik kararı verilen davanın yeni esasa kaydedilmesini talep etmiş ve davanın mahkemenin yukarıda belirtilen esasına kaydı yapılmıştır.
Yapılan yargılama sonucunda mahkemece, davanın orman parselleri arasında kaldığı belirtilen yollara ilişkin ve yol olduğu belirtilerek açıldığı, hakkında kadastro tutanağı düzenlenmeyen, paftasında yol olarak bırakılan yerler hakkındaki uyuşmazlıkların kadastro mahkemesinin görevi dışında olduğunda mahkememizin görevsizliğine karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. Dairenin 22/09/2014 tarih ve 2014/5258 – 7873 E – K sayılı kararıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Hükmüne uyulan bozma kararında özetle; “...Somut olayda; yörede 5304 sayılı Kanun ile değişik 3402 sayılı Kanunun 4. maddesi hükümlerine göre yapılan orman kadastrosu sırasında dava konusu taşınmazlar, aynı Kanunun 16/B maddesinin 3. bendi gereğince paftasında yol olarak gösterildiğine ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından temyize konu


orman kadastrosuna itiraz davası 3402 sayılı Kanunun 11/1 ve 6831 sayılı Kanunun 11/1. maddeleri uyarınca, kadastro mahkemesinde askı ilân süresi içinde açılıp taşınmazın orman sınırı içine alınmak suretiyle orman sınırının düzeltilmesi istendiğine ve 3402 sayılı Kanunun 26. maddesi kadastro mahkemelerinin sadece arazi kadastrosu işleriyle ilgili olarak zaman bakımından görev ve yetkisini belirlemiş olduğuna göre, yukarıda açıklanan ilkeler gözönünde bulundurularak Orman Yönetiminin davasının esası incelenip sonucuna göre bir karar verilmesi...” gereğine değinilmiştir. ... Kadastro Mahkemesinin kapatılması üzerine dosya Trabzon Kadastro Mahkemesine devredilmiştir.
Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra; davanın kabulüne, dava konusu ... İlçesi, ... beldesi ... mahallesinde bulunan 101 ada 2 ve 3 parseller ile 102 ada 1 parsel arasında kalan yollar ile 101 ada 2 parsel ile 113 ada 7 ve 8 parseller arasında kalan ve harita mühendisi bilirkişinin 11/03/2007 tarihli rapor ekindeki krokide kırmızı renkle belirtmiş olduğu yolların paftasından iptali ile bu yolların orman vasfı ile 101 ada 2 ve 101 ada 3 parseller ile 102 ada 1 parsel arasında kalan yolların 102 ada 1 parsele ilavesi suretiyle, 101 ada 2 parsel ile 103 ada 7 ve 8 parseller arasında kalan yolların 101 ada 2 parsele ilavesi suretiyle orman vasfı ile tesciline, paftasının buna göre oluşturulmasına karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman kadastrosuna ve kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 5304 sayılı Kanun ile değişik 3402 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli taşınmazlar orman alanı dışında bırakılmıştır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve uzman bilirkişi raporlarına göre dava konusu taşınmazların orman sayılan yerlerden olduğu belirlenerek hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, hüküm kurulurken dava konusu taşınmazların orman vasfıyla Hazine adına tescil edilmesine karar verilmesi gerektiği halde, sadece “orman vasfı ile tesciline” denilmiş ise de bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu nedenle hükmün 1. fıkrasında yer alan “orman vasfı ile tesciline" cümlesinin kaldırılmasına, yerine "orman vasfı ile Hazine adına tesciline" cümlesinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK’nın 438/7. maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA 31/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön