Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16536 E. , 2017/4839 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 65567
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16536 E. , 2017/4839 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/16536 E. , 2017/4839 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro MahkemesiTaraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar ... ve arkadaşları vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik 3402 sayılı Kanunun Ek - 4. maddesine göre yapılan kadastroda Göçerler mahallesi 28047 ada 6 parsel sayılı 1419,92 m² yüzölçümündeki taşınmaz, tarla niteliği ile beyanlar hanesine “6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarıldığı ve Bayram oğlu ölü Bekir Açar mirasçılarının kullanımında olduğu” yazılarak tarla vasfıyla Hazine adına tespit edilmiştir.
Davacı ... Yönetimi vekili, 07.09.2010 hâkim havale tarihli dilekçesi ile, dava konusu taşınmazın eylemli orman olduğu iddiasıyla tespitin iptali ve orman niteliğiyle tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece davacının davasının kabulü ile ....köyü, 28047 ada 6 parsel sayılı mülkiyeti tam pay ile Hazine adına kayıtlı taşınmazın kadastro tutanağının beyanlar hanesinin iptali ile eylemli orman niteliği ile Hazine adına kayıt ve tesciline, tutanağın beyanlar hanesine "6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Eylemli ormandır." ibaresinin yazılmasına karar verilmiş, hüküm davalılar ... ve arkadaşları vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kullanım kadastrosuna itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde dava tarihinden önce 1946 yılında yapılıp 1947 yılında kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 7 numaralı Kadastro Komisyonuna bağlı 4 numaralı ekipçe yapılıp 24/03/1976 tarihinde, itirazlar incelenerek sonuçları 7 numaralı Komisyonca 06/04/1983 tarihinde ilan edilerek dava tarihinden önce kesinleşen aplikasyon ve 1744 sayılı Kanun ile değişik 6831 sayılı Kanunun 2. madde uygulaması, 1988 yılında yapılıp 15/06/1989 tarihinde ilan edilerek dava tarihinden önce kesinleşen aplikasyon ve 3302 sayılı Kanun ile değişik 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması vardır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve davacı ... Yönetiminin 6831 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca orman sınırı dışına çıkarılan taşınmazın orman olarak tahsisini isteyebileceği gibi dava yoluyla da isteyebileceğine ve keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda, taşınmazın eylemli biçimde orman olduğu ile davalı gerçek kişilerin kullanımının bulunmadığı saptandığına göre, davanın kabulü şeklinde kurulan hükümde bir isabetsizlik yoktur. Ancak, hükmen veya tahsis edilmek suretiyle orman olarak tesciline karar verilen taşınmazların tapu kayıtlarına orman sınırı dışına çıkarıldıklarına ilişkin şerhkonulamayacağı halde hüküm yerinde bu hususta şerh verilmesine karar verilmesi doğru değil ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple; hüküm fıkrasının 1. bendindeki "Tutanağın beyanlar hanesine "6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılmıştır. Eylemli ormandır." ibaresinin yazılmasına,” ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılmasına ve hükmün 6100 sayılı Kanunun 370/2. maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 31/05/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön