Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/6874 E. , 2017/4823 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/6874 E. , 2017/4823 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/6874 E. , 2017/4823 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi Hazine vekili ile ... ve ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R

Dava konusu ... köyü 138 ada 133, 139 ada 142, 150, 231 ve 239, 153 ada 14, 156 ada 18, 157 ada 2, 158 ada 45 ve 79 sayılı parseller ... adına; 138 ada 128, 139 ada 143, 149, 232 ve 244, 153 ada 13, 156 ada 19, 157 ada 3, 158 ada 46 ve 78 sayılı parseller ... adına; 138 ada 131 ve 119, 139 ada 118, 140, 148, 153, 157 ve 233, 140 ada 77, 153 ada 12, 156 ada 17 ve 20, 157 ada 4, 158 ada 44 sayılı parseller ... adına tarla vasfıyla tespit olunmuştur.
Davacı vekili asliye hukuk mahkemesine verdiği 04/06/1990 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; dava dilekçesine ekli listede yer alan taşınmazların tarafların müşterek murisleri Bekir ve ...'den intikal ettiğini, Bekir ve Hüseyin'in kardeş olduklarını, davacı ve davalıların bu iki kardeşle (biri ölünce diğeri ile evlenen) Şahizar Güzel'in çocukları olduğunu, müvekkili ....'ın çocuğu olduğunu, davalıların ..... çocukları olduğunu, taşınmazların tapusuz olduğunu ve olağanüstü zamanaşımı eklemeli zilyetlik ile iktisap edildiğini, 50 yıldan beri nizasız, fasılasız olarak mirasçıların mülkiyetinde olduğunu, köy tüzel kişiliği, Orman Yönetimi ve Hazine ile bir ilgisinin olmadığını tüm bu nedenlerle taşınmazların hisseleri oranında müvekkili davacı ve davalılar üzerine tapuya tescilini, yargılama giderlerinin davalılara yüklenmesini talep ve dava etmiştir.
Davacı vekili 26/03/2014 havale tarihli dilekçeleri ile davadan feragat ettiklerini beyan etmiştir.
Davalı ... 03/11/2014 havale tarihli dilekçesi ile murisi ....'den adına intikal edecek tüm taşınmaz mallardaki hak ve hisselerinin tamamını ağabeyi ...'e devir ettiğini beyan etmiş ve beyanını imzası ile tasdik etmiştir.
Davalı ... duruşmadaki beyanlarında, davacının babasından kalan yerlere karşılık kendilerinden 10 dönüm yer aldığını, davanın reddini talep ettiğini beyan etmiştir.
Mahkemece; davacı ... tarafından açılan davanın feragat nedeniyle reddine, Kocaeli ili, Kandıra ilçesi, Tekzen köyü 138 ada 119, 139 ada 233, 158 ada 21- 80, 44 ve 136 sayılı parsellerin tarla vasfıyla ... adına, Tekzen köyü 138 ada 133, 139 ada 142, 150, 231 ve 239, 153 ada 14, 156 ada 18, 157 ada 2, 158 ada 45 ve 79 sayılı parsellerin tarla vasfıyla ... adına, 138 ada 128, 139 ada 143, 149, 232 ve 244, 153 ada 13, 156 ada 19, 157 ada 3, 158 ada 46 ve 78 sayılı parsellerin tarla vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline,
Tekzen köyü 138 ada 131, 139 ada 118, 140, 148, 153 ve 157, 140 ada 77, 153 ada 12, 156 ada 17 ve 20, 157 ada 4 sayılı parsellerin tarla vasfıyla ölü ...'in mirası 16 pay kabul edilerek;


4 pay eşi ...'e 3 pay oğlu ...'e 3 pay oğlu ...'e 3 pay oğlu ...'e 3 pay kızı ... 'e ait olmak üzere payları oranında adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm Hazine vekili ile ... ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu 3402 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmüne göre yapılarak 21/03/2007 ilâ 19/4/2007 tarihleri arasında ilân edilmiş, çekişmeli parseller orman alanı dışında bırakılmıştır.
Mahkemece verilen karar usûl ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki; 4721 sayılı Medenî Kanunun 713/3. maddesi uyarınca, tescil davaları Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılmalıdır. 30.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanunun 1/2. maddesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin sınırları il mülkî sınırları olarak genişletilmiş; bu sınırlar içinde kalan köy ve beldelerin tüzel kişilikleri sona ererek bağlı bulundukları ilçe belediyelerine mahalle olarak katılmışlardır. Bu nedenle, büyükşehir sınırları içinde yer alan ... köyünün tüzel kişiliği sona ermiş olup, 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin onüçüncü fıkrası uyarınca, yerine, bağlı bulunduğu ... geçmiştir. Bu durumda, 5216 sayılı Kanun hükümleri ve 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin onüçüncü fıkrası gereğince, ... köyünün bağlı bulunduğu .... Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve .... Belediye Başkanlığının huzuruyla davanın görülmesinde yasal zorunluluk bulunduğu halde .... Büyükşehir Belediye Başkanlığı davaya dahil edilmeden davanın esası hakkında hüküm kurulmuştur. Taraf sıfatı 6100 sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunun 114/1-d maddesi uyarınca dava şartı olup istek olmasızın re'sen gözetilmelidir.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Hazine vekili ile ... ve ...'in temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer hususların incelenmesine yer olmadığına 31/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön