Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16913 E. , 2017/4872 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/16913 E. , 2017/4872 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/16913 E. , 2017/4872 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesi uyarınca yapılan kadastro sırasında çekişmeli .... mahallesi 164 ada 2 parsel, 111,84 m² yüzölçümüyle ve arsa vasfıyla davalı ... adına tespit edilmiştir.
Davacı Hazine; taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ve çalılık taşlık durumda olduğu iddasıyla, davalı adına yapılan tespitin iptali ile Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece davanın kabulüne, çekişmeli 164 ada 2 sayılı parselin kadastro tespitinin iptali ile arsa vasfıyla Hazine adına tespit ve tesciline, taşınmazın beyanlar hanesine davalı ...’nın kullanımında olduğunun şerh düşülmesine karar verilmiş, hüküm davacı Hazine tarafından kullanım şerhinin kaldırılmasına yönelik olarak temyiz edilmiştir.
Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1956 yılında tapulama çalışması yapılarak tapulama dışı bırakılmış, 1988 yılında 6831 sayılı Kanun gereğince orman kadastrosu ve aynı kanunun 2/B maddesi uygulama çalışmaları sırasında orman sınırları dışında bırakılarak kesinleşmiştir.
Mahkemece çekişmeli 164 ada 2 parsel sayılı taşınmazın orman sayılan yerlerden olmadığı ancak davalının taşınmaz üzerinde sürdürdüğü zilyetliğin kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği yoluyla taşınmaz edinme koşullarına uygun olmadığı gerekçesi ile Hazinenin açtığı davanın kabulü ile taşınmazın arsa vasfıyla Hazine adına tapuya tesciline karar verilmiş ve taşınmaz üzerinde davalının korunmaya değer üstün hakkı olduğu gerekçesiyle beyanlar hanesine kullanıcı şerhi verilmesi kararlaştırılmış ise de verilen karar usûl ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki; çekişmeli taşınmaz 1988 yılında yapılan orman kadastrosu ve 2/B uygulama çalışmalarında kesinleşen 2/B sahası dışında kalan yer olup, hakkında 3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. maddesi gereğince tutanak düzenlenmediğinden beyanlar hanesine zilyedlik veya fiili kullanım şerhi verilemez ise de yörede 2013 yılında 3402 sayılı Kadastro Kanununun geçici 8. maddesi uyarınca düzenlenen tutanağa kadastro tespit tarihi olan 2013 tarihi itibariyle çekişmeli taşınmaz üzerinde bulunan ev, yapı, ağaç..vb. muhdesatların şerh olarak yazılması mümkündür. Bu nedenle yerel mahkemece bu husus değerlendirilmeden taşınmazın davalının kullanımında olduğuna ilişkin kullanıcı şerhi verilmiş olması doğru görülmemiştir. O halde, mahkemece yerel bilirkişiler ve tarafların gösterecekleri tanıklar olduğu halde yeniden yapılacak keşifte, kadastro tespit tarihi itibariyle çekişmeli taşınmaz üzerinde bulunan bitki örtüsünün niteliği, ev, yapı, bina olup olmadığı hususları irdelenerek muhdesat şerhi verilmesi koşulları değerlendirilip oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarda açıklanan nedenlerle davacı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 31/05/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön