Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1072 E. , 2017/2770 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/1072 E. , 2017/2770 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/1072 E. , 2017/2770 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin ..., ..., ... mahallesi, 168 pafta, 3224 ada, 48 parselde kain ... apartmanında 3 nolu bağımsız bölüm maliki olduğu, 18/05/2010 tarihli kat malikleri kurulunda 1 nolu dükkanın merkezi sistemden ayrılması ve kendi ısıtma sistemini kurmasına ilişkin karar alındığı, bu karar neticesinde işyerinin üstünde yer alan müvekkili ile komşusunun ısınma konusunda sorun yaşadıkları, sözlü olarak tüm taraflara defalarca başvurulmasına rağmen bir sonuç alınamadığı, alınan kat malikleri kurulu kararlarının da kanuna uygun olmadığı, bu nedenlerle yerinde yapılacak ölçüm ve incelemelerden de anlaşılacağı üzere yok hükmündeki kararın iptali ile dükkanın merkezi ısınma sistemine dahil edilerek tesisat projesine uygun hale getirilmesi istenilmiş ayrıca davacı vekili tarafından 10.05.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile 10.04.2015 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptali, yakıt giderlerinin yasaya uygun şekilde tüketime bağlı olarak toplanması hususunda apartman yönetiminin ihtarı, müvekkilin ısınma sorununun çözüm yolunun belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yapılması talep edilmiş, davalı vekili cevap dilekçesinde; dava konusu apartmanın 10/04/2010 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile doğalgaz sistemine geçtiği, davacının da bizzat hazır bulunduğu ve onayladığı 18/05/2010 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile binanın altında bulunan dükkanın ısıtma sisteminden ayrılmasının yatırım maliyetinin ve daha sonraki ısınma giderlerinde ekonomi sağlayacağı kanaatine varılarak dükkandan geçen kalorifer borularının izole edilmesi şartıyla dükkanın merkezi ısıtma sisteminden ayrılmasına karar verildiği ve kararın da uygulandığı, değişiklik yapılması halinde büyük zararlar doğacağı gerekçeleri ile davanın reddi savunulmuş, mahkemece; KMK'nın 33. maddesi kapsamında davacı tarafça iptali ve hakimin müdahalesi istenen kat malikleri kurulu kararlarını alınış şekilleri katılım, karar ve yeter sayıları ile yasal dava açma süresi gözetilmek kaydıyla dava dosyası kapsamında davaya konu edilen hususlar itibariyle yasal koşullan oluşmayan ve kanıtlamayan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, Kat Mülkiyeti Kanununa dayalı 33. madde çerçevesinde hakimin müdahalesi istemine ilişkindir.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 33. maddesinde kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat
maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz hükmü getirilmiştir.
Buna göre; mahkemece davacının dava dilekçesindeki ve ıslah dilekçesindeki tüm talepleri yönünden işin esası hakkında tüm deliller toplanıp, iptali istenen kat malikleri kurulu toplantıların olağan toplantı mı yoksa olağanüstü toplantı mı olduğu, davacının iptali istenen toplantılara katılıp katılmadığı, uyuşmazlık konusu kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlara ilişkin olup olmadığı, iptali istenen 18/05/2010 ve 10.04.2015 tarihli kararların içinde bulunduğu karar defterleri ile bu kararların alındığı tarihdeki bu toplantılara çağrı için kat malikleri adına çıkarılan çağrı belgelerinin, hazirun listelerinin ve gündemin, kat malikleri kurulu toplantılarında vekil ile temsil edilen kat maliklerinin varsa vekaletnameleri ile ilgili kararların ilgili yönetimden getirtilerek dosyaya konulması ve hakim müdahalesi istemine konu diğer taleplerle ilgili de taraflara ait tüm deliller usulüne uygun olarak toplanarak, konu ile ilgili uzman bilirkişiden rapor aldırılarak oluşacak sonuç doğrultusunda karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oybirliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön