Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2031 E. , 2017/2769 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2031 E. , 2017/2769 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/2031 E. , 2017/2769 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili 06/03/2014 havale tarihli dava dilekçesinde; müvekkili ... Sitesi İşletme Kooperatifinin, ... ili, ... ilçesi, ... köyü, Bağla mevkiinde 1172 konuttan oluşan site olduğunu davalı tarafından yapılan müdahele nedeniyle ortak alanda bulunan foseptik ana logarında temizleme ilaçlama acil müdahele v.b. işlemlerin yapılmadığını bu nedenle depo kapı kilidinin açılmasını ve ... ili, ... ilçesi, ... köyü, Bağla mevkii 142 sayılı parselde bulunan C Blok 13 sayılı bağımsız bölüm maliki olan davalı tarafça ortak alanda ana foseptik logarının küçültülmesini ve üzerine depo inşa edilmesi yönündeki müdahalelerin önlenmesini ve eski hale getirilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkilinin bahçesinin içerisinde ve evinin yanında bulunan evine ait logarı düzenlediğini, logarın yanına hiç kimseyi rahatsız etmeyen görüntü kirliliği yaratmayacak şekilde seviye farkından istifade ederek depo yaptığını ve senelerdir de kullandığını beyan ederek davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, sitenin birden fazla parsel üzerine kurulmuş ancak toplu yapı yönetimine geçilmemiş olduğu, çıkan uyuşmazlıklarda her parselin ayrı, diğer parsellerden bağımsız olarak değerlendirimesi gerektiğini, dava konusu müdahalenin gerçekleştiği parselde kat mülkiyetine geçildiğinden uyuşmazlıkta 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun uygulanması gerektiği gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın sulh hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre açılan ortak alana müdahalenin önlenmesi ve eski hale getirilmesi davasıdır.
Dosyadaki bilgi ve belgelerle, tapu kayıtlarının incelenmesinde; davaya konu sitenin birden fazla parsel üzerinde kurulu olduğu ve Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin 5711 sayılı Kanunun 22. maddesi ile Kat Mülkiyeti Kanununun 66. ve devamı maddelerinde düzenlenen Toplu Yapılara İlişkin Özel Hükümler uyarınca sitede henüz toplu yapı yönetimine geçilmediği ve dava dilekçesindeki talebin tüm sitenin logarını temizleme amacı taşıdığı anlaşıldığından uyuşmazlıkta, kat mülkiyeti hükümlerinin değil, genel hükümlerin uygulanması gerekmektedir.
Hukuki uyuşmazlıklarda asliye mahkemelerinin görevi asıl, sulh mahkemesinin görevi ise istisnadır. Özel bir kanun hükmü ile açıkça sulh mahkemesinde bakılacağı bildirilmeyen bütün dava ve işler asliye mahkemesinde görüleceğinden; mahkemece, davaya devam edilerek esas hakkında bir karar verilmesi gerekirken, görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön