Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2017/2789 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 64663
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2017/2789 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14164 E. , 2017/2789 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi ve davalı ... KTK adına ... Belediye Başkanlığı vekilleri tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı ... Yönetimi, kadastro mahkemesine verdiği dava dilekçesiyle; ... köyünde 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. madde hükümlerine göre yapılan ... kadastrosunda ... alanlarının kısmî ilâna çıkartıldığını, dilekçeye ekli memleket haritasında kırmızı renkle 42 ile gösterilen alanın ... sayılan yerlerden olduğu halde, ... sınırları dışında bırakıldığını belirterek, ... ve köy tüzel kişiliğine husumet yönelterek açtığı davada, bu alanın ... niteliğiyle ... adına tescilini istemiştir.
Daha sonra yapılan kültür arazilerinin kadastrosu sırasında dava konusu taşınmazın bulunduğu yere parsel numaraları verilerek ve malik haneleri açık bırakılarak tesbit tutanağı düzenlenip mahkemeye gönderilmiş, mahkemece, tesbit tutanağında taşınmaza zilyet olanlar davaya katılıp taraf oluşturulduktan sonra yapılan yargılama sonunda; fen bilirkişi rapor ve krokisinde (D), (E) ve (F) harfleri ile gösterilen kısımların dere yatağı ve yol olarak tapulama harici bırakıldığı ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmediği gerekçesiyle bu bölümler yönünden mahkemenin görevsizliğine, dosyanın ... Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, asliye hukuk mahkemesince yapılan yargılama sonunda; dava konusu taşınmazların ... sayılmayan yerlerden olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, davacı ... Yönetiminin temyizi üzerine hüküm Dairemizin 2014/3287 E. - 2014/5371 K. sayılı kararıyla onanmış, davacı ... Yönetimi vekilinin karar düzeltme talebinde bulunması üzerine Dairemizin 2014/6888 E. - 10469 K. sayılı kararıyla "...Mahkemece verilen karar, usûl ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki; çekişmeli yerler her ne kadar kadastroca yol ve dere olarak belirlenip paftasında gösterilmiş ve haklarında kadastro tutanağı düzenlenmemişse de; eldeki dava ... kadastrosuna itiraz davası olup, ... tahdidine itiraz davalarında davaya konu edilen yerler hakkında kadastro tutanağı düzenlenip düzenlemediğine bakılmaksızın, askı ilân süresi içinde açılan davalara bakma görevi kadastro mahkemelerine aittir. Eldeki dava, kısmî askı ilân süresi içinde açılmıştır. Mahkemeler arasındaki görev ilişkisi kamu düzeni ile ilgili olduğundan, dava sonuçlanıncaya kadar re’sen nazara alınması gerekir. Bu hali ile davaya bakma görev kadastro mahkemesine aittir. O halde; mahkemece, davaya bakma görevinin kadastro mahkemesine ait olduğu gözardı edilerek yargılamaya devamla işin esasına girilerek yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsiz olmuştur. Bu itibarla, yukarıda açıklandığı gibi mahkemece verilen karar usûl ve kanuna aykırı olup, kararın yukarıda belirtilen nedenler ile bozulması gerekirken, yanılma sonucu onandığı anlaşıldığından, davacı ... Yönetimi vekilinin karar düzeltme itirazının kabulü ile Dairemizin önceki onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir." denilerek Dairemizin 12/05/2014 gün ve 2014/3287 E. - 2014/5371 K. sayılı onama kararı kaldırılarak hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda görevsizlik kararı verilmiş, dosyanın gönderildiği kadastro mahkemesince ise çekişmeli taşınmazların ... sayılmayan yerlerden olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından esasa yönelik olarak ve davalı ... KTK adına ... Belediye Başkanlığı vekili tarafından vekalet ücretine yönelik olarak temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, ... kadastrosuna itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi uyarınca yapılan ... kadastrosu sırasında davaya konu yer, ... alanı dışında bırakılmıştır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman ... bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çekişmeli taşınmazların ... sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığına ve yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak; mahkemece davacı ... Yönetiminin davasının esastan reddine karar verildiği ve davalı Belediye Başkanlığı kendisini vekille temsil ettirdiği halde lehine vekalet ücreti takdir edilmemesi doğru değil ise de bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür.
Bu sebeple, hüküm fıkrasının 2 numaralı bendinde yer alan "yargılama giderlerinin davacı idare üzerinde bırakılmasına" ibaresinden sonra gelmek üzere "Davanın esastan reddi sebebiyle davalı ... Belediye Başkanlığı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden 3402 sayılı Kadastro Kanununun 31/3. maddesi gereğince takdir edilen 300.00.-TL vekalet ücretinin davacıdan tahsili ile davalı ... Belediye Başkanlığına verilmesine” ibaresi yazılmak suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı HMK'nın 370/2 maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istak halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön