Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14290 E. , 2017/2794 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14290 E. , 2017/2794 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14290 E. , 2017/2794 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi asli müdahil Hazine ve davacı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Kadastro sırasında ... ilçesi, .... köyü 113 ada 94 parsel sayılı taşınmaz, 24.489,44 m² yüzölçümü ve tarla niteliğiyle vergi kaydına dayalı şekilde davalılar adına tespit edilmiştir. Davacı ... Yönetimi vekili 14.08.1991 havale tarihli dava dilekçesi ile taşınmazın orman vasfında olduğunu ileri sürerek tespitinin iptali ve orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi talebi ile dava açmıştır. Hazine vekili 09.09.1991 tarihli müdahale dilekçesi ile dava konusu taşınmazın orman sınırları içerisinde kaldığını ve evveliyatının orman olduğunu, bu suretle taşınmazın Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerlerden olduğunu ve zilyetlikle iktisabının mümkün olmadığını iddia ederek, dava konusu taşınmazın tespitinin iptali ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini talep etmiş ve Hazinenin müdahilliğine karar verilmiştir.
Mahkemece taşınmazın orman sayılan yerlerden olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine Dairemizin 1996/5049 - 5821 sayılı kararında özetle; "...hükme esas alınan fen bilirkişisi tarafından hazırlanan kroki ile kesinleşen orman tahdit haritasındaki OS noktaları arasında çelişki olduğu..." gereğine değinilerek hükmün bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne, tespitin iptali ile fen ve orman bilirkişisi raporlarında (B) harfi ile gösterilen bölümün orman vasfıyla Hazine adına tesciline, (A) harfi ile gösterilen bölümün tespit gibi tesciline karar verilmiş, hükmün temyizi üzerine Dairemizin 2006/14483 - 16784 sayılı kararıyla “Dava konusu ....köyü 113 ada 94 parsele 1936 tarih 134 tahrir sayılı vergi kaydı revizyon görmüş olup, vergi kaydı sınırları; Doğusu: ...., Batısı:...., Kuzeyi: .... ve Güneyi: ... olup, değişebilir sınırlı olduğundan miktarı ile geçerli olup, kayıt miktar fazlasının sınırdaki ormandan açıldığının kabulü gerekir. Mahkemece fen ve mahalli bilirkişi eşliğinde yeniden yapılacak keşifte, dayanak vergi kaydı genişletilebilir sınırları da içerdiğinden, komşu kayıtlardan yararlanmak ve sabit sınırdan başlanmak üzere yöntemince zemine uygulanıp miktarı ile geçerli kapsamı tayin olunmalı, miktar fazlasının sınırda bulunan eylemli ormandan açma yapmak suretiyle oluştuğu kabul edilmeli ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve değerlendirme ile yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.” denilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacı ... Yönetiminin davasının kısmen kabulüne, müdahil davacı Hazinenin davasının kısmen kabulüne, dava konusu .... ili, ... ilçesi, .... köyü, 94 sayılı parselin tespit tutanağının iptaliyle, fen bilirkişi....'nın 20/03/2014 havale tarihli raporunda (B) harfi ile gösterilen yerin tespit malikleri arasında taksimle; adlarına tespitteki gibi aynı vasıf ve mahiyette tespit ile tapuya kayıt ve tesciline, fen bilirkişi ....'nın 20/03/2014 havale tarihli raporu ekindeki krokide dava konusu ..... ilçesi, ... köyü 94 sayılı parselin 9138,95 miktarında (A) harfi ile gösterilen, 2216,74 m2 miktarında (B1) ile gösterilen ve 1133,75 m2 miktarında (B2) ile gösterilen kısımların orman vasfıyla aynı adanın son parsel numarasından sonraki numaralar sırayla ayrı ayrı verilmek suretiyle Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm asli müdahil Hazine ve davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava kadastro tespitine itiraz niteliğindedir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 24.01.1991 tarihinde ilan edilip kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır.
Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davacı ... Yönetimine yükletilmesine, Hazineden harç alınmasına yer olmadığına 03/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön