Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/13732 E. , 2017/2723 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/13732 E. , 2017/2723 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/13732 E. , 2017/2723 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Yörede yapılan tapulama çalışmaları sırasında .... köyü 138 parsel sayılı 193375,00 m2 yüzölçümündeki taşınmaz mera niteliğinde köy tüzel kişiliği adına tespit ve tescil edilmiştir.
Orman Yönetimi, taşınmazın orman kadastro sınırları içinde kaldığını ileri sürerek tahdit sınırları içinde kalan kısmının tapusunun iptaliyle orman niteliğinde Hazine adına tescili istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile dava konusu taşınmazın fen bilirkişisi raporunda A (49549 m2), D (86700 m2), E (2587 m2) harfleri ile gösterilen kısımlara ayrı parsel numarası verilerek orman vasfı ile Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline, haritada (B) - (C) - (F) - (G) ve (H) harfleri ile gösterilen ve koordinatları belirtilen yerlere yönelik talebin reddine ve taşınmazların mera özel siciline kaydına karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 2005 yılında 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ve 03.06.2005 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Genel arazi kadastrosu 1954 yılında yapılmıştır.
Mahkemece, taşınmazın kısmen kesinleşmiş tahdit sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmişse de yapılan inceleme ve araştırma yetersizdir.
Şöyle ki; mahkemece, çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde yapılan orman kadastrosuna ilişkin işe başlama, çalışma, işi bitirme ve sonuçlarının askı ilan tutanakları ile taşınmazın bulunduğu yeri orman tahdit sınır noktalarıyla birlikte gösterir onaylı orman tahdit harita örneği dosya kapsamına getirilmemiş, yapılan keşif sonrasında düzenlenen orman bilirkişi raporu ekine bilirkişi tarafından çalışma tutanaklarının bir kısmına ilişkin suretler eklenmiştir.
Davacı Orman Yönetimi, taşınmazın kesinleşmiş tahdit sınırları içinde kaldığı iddiasıyla dava açtığına göre taşınmazın tahdit haritasındaki konumunun tespit edilmesi gerekli olup dosya kapsamına çalışma evrakları ve tahdit haritası getirilmediğinden hükme esas raporun içeriği denetlenememektedir. Denetime elverişsiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulamaz.
Ayrıca, 6360 sayılı Kanunun geçici 1. maddesinin onüçüncü fıkrası gereğince, Aşağıoba köyünün bağlı bulunduğu ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının huzuruyla davanın görülmesinde yasal zorunluluk bulunduğu halde ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı davaya dahil edilmeden, davanın esası hakkında hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu nedenle; mahkemece öncelikle, 6360 sayılı Kanun gözetilerek husumet ilgili ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına yaygınlaştırılmalı, çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede yapıldığı anlaşılan orman kadastrosuna ilişkin işe başlama, çalışma, işi bitirme ve sonuçlarının askı ilan tutanakları ile taşınmazın bulunduğu yeri orman tahdit sınır noktalarıyla birlikte gösterir onaylı orman tahdit harita örneğinin dosyaya getirilmesi sonrasında önceki bilirkişiler dışında halen Çevre ve Orman Bakanlığı ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman orman yüksek mühendisleri arasından seçilecek bir orman mühendisi ve bir harita mühendisinden veya olmadığı takdirde bir tapu ve fen memurundan oluşturulacak iki kişilik bilirkişi kurulu yardımıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte kesinleşmiş tahdit haritası ve tapulama paftası ölçekleri denkleştirilerek sağlıklı bir biçimde zemine uygulanıp, değişik açı ve uzaklıklarda olan en az 4 ya da 5 orman tahdit sınır (OTS) noktasını gösterecek biçimde çekişmeli taşınmazın tahdit hattına göre konumu duraksamaya yer vermeyecek biçimde saptanmalı; bilirkişilere tahdit hattı ile irtibatlı müşterek kroki düzenlettirilmeli ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Kabule göre de; davacı Orman Yönetimi, taşınmazın kesinleşmiş tahdit sınırları içinde kalan kısmına ilişkin dava açtığına göre mahkemece taleple bağlı kalınarak taşınmazın tahdit dışında kalan kısmına ilişkin olarak red kararı vermekle yetinilmeksizin bu kısma ilişkin tescil hükmü kurulması da yerinde görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 03/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön