Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14047 E. , 2017/2776 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14047 E. , 2017/2776 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14047 E. , 2017/2776 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Hazine, .... KTK adına ...Belediye Başkanlığı vekili ve ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı ... Yönetimi, kadastro mahkemesine verdiği dava dilekçesiyle; .... köyünde 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. madde hükümlerine göre yapılan orman kadastrosunda orman alanlarının kısmî ilâna çıkartıldığını, dilekçeye ekli krokide 33 ile gösterilen alanın orman sayılan yerlerden olduğu halde, orman sınırları dışında bırakıldığını belirterek, Hazine ve köy tüzel kişiliğine husumet yönelterek açtığı davada, bu alanın orman niteliğiyle Hazine adına tescilini istemiştir.
Daha sonra yapılan kültür arazilerinin kadastrosu sırasında dava konusu taşınmazın bulunduğu yere parsel numaraları verilerek ve malik haneleri açık bırakılarak tesbit tutanağı düzenlenip mahkemeye gönderilmiş, mahkemece, tesbit tutanağında taşınmaza zilyet olanlar davaya katılıp taraf oluşturulduktan sonra yapılan yargılama sonunda; fen bilirkişi rapor ve krokisinde (D) harfi ile gösterilen kısmın yol ve dere olarak tapulama harici bırakıldığı ve hakkında kadastro tutanağı düzenlenmediği gerekçesiyle bu bölümler yönünden mahkemenin görevsizliğine, dosyanın ....Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş, asliye hukuk mahkemesince yapılan yargılama sonunda; davacının davasının kabulü ile .... ilçesi .... köyü 139 pasrsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan ve teknik bilirkişinin 06/06/2011 tarihli ifrazlı raporunda (D) harfi ile işaretli 8347,81 m2'lik alanın orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm Dairemizin 2014/2178 - 2014/4973 sayılı kararıyla “Çekişmeli yerler her ne kadar kadastroca yol ve dere olarak belirlenip paftasında gösterilmiş ve tutanağı düzenlenmemişse de, dava, aynı zamanda orman kadasrosuna itiraz davasıdır. 6831 sayılı Kanunun 11. maddesi gereğince orman kadastrosuna itiraz davalarında görevli mahkeme kadastro mahkemesidir. Hal böyle iken, kadastro mahkemesince dava dosyası görevsizlik kararı verilerek asliye hukuk mahkemesine aktarılmış; asliye hukuk mahkemesi ise davaya bakma görevinin kendisine ait olmadığını gözetmeksizin işin esası hakkında hüküm kurmuştur. Görev kamu düzenine ilişkin olup, davanın her aşamasında ileri sürülebileceği gibi, mahkeme tarafından da re'sen gözetilebilir. Bu nedenle, mahkemece, görevsizlik kararı verilerek dosyanın kadastro mahkemesine gönderilmesi gereklidir. Değinilen yön gözardı edilerek kurulan hüküm usûl ve kanuna aykırıdır.” gereğine değinilerek bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda görevsizlik kararı verilmiş dosyanın gönderildiği kadastro mahkemesince davacının davasının kabulü ile... ilçesi .... köyü 139 pasrsel sayılı taşınmaz içerisinde bulunan ve teknik bilirkişinin 06/06/2011 tarihli ifrazlı raporunda (D) harfi ile işaretli 8347,81 m2'lik alanın orman vasfıyla Hazine adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davalılar Hazine,.... KTK adına .... Belediye Başkanlığı vekili ve ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman kadastrosuna itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanunun değişik 4. maddesi uyarınca yapılan orman kadastrosu sırasında davaya konu yer, orman alanı dışında bırakılmıştır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve teknik bilirkişinin 06/06/2011 tarihli ifrazlı raporunda (D) harfi ile işaretli 8347,81 m2'lik alanın uzman orman bilirkişi tarafından çekişmeli taşınmazın eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırmada orman sayılan yerlerden olduğu belirlenerek yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak teknik bilirkişi raporunda (D) harfi ile işaretli kısım 139 parsel içerisinde değil .... köyü 139 ada içerisinde kalmakta olduğundan hükümde taşınmazın 359 parsel içerisinde kaldığına dair ibareye yer verilmesi doğru bulunmamıştır. Ancak sözkonusu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, kararın düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu nedenle hüküm fıkrasının (1) numaralı bendinde yazılı olan “139 parsel” sözcüklerinin hükümden çıkartılarak yerine “139 ada” sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün 6100 sayılı HMK'nın 370/2 maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön