Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5510 E. , 2017/2737 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5510 E. , 2017/2737 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/5510 E. , 2017/2737 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi


Taraflar arasındaki davada ...6. Aile Mahkemesi ile...7. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile dosyada son karar bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmiş ise de 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi uyarınca bölge adliye mahkemelerinin göreve başladığı 20/07/2016 tarihinden önceki dönemde temyiz incelemesi yapılan hükümlerle ilgili olarak bozmadan sonra verilecek kararlara karşı başvurulacak kanun yolunun temyiz kanun yolu olması nedeniyle yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, nüfus kaydında baba adı düzeltilmesi istemine ilişkindir.
... 6. Aile Mahkemesince, dava, nüfus kaydının gerçek durumu yansıtmaması ve baştan yanlış olarak kütüğe geçen nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 13.11.2013 tarih ve 2013/18-354 2013/1554 karar sayılı ilamı gereğince, davacı tarafından açılan davanın nüfus kayıt düzeltim davası olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.
.... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise; davanın kabulüne karar verilmiş, temyiz üzerine Yargıtay 18. Hukuk Dairesince onanmasına ve "Nüfus kaydının düzeltilmesi istenen küçük ...'ın baba adının Mücahit olarak düzeltilmesine ilişkin dava yönünden ise ....'ın gerçek babasının hanesine tescil edilmesi istemi Türk Medeni Kanununun 301 ve devamı maddelerinde düzenlenen babalığın tespiti istemine ilişkin bulunduğu, 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun 4. maddesinde 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabından üçüncü kısım hariç olmak üzere (TMK118-395) kaynaklanan bütün davalarda aile mahkemesinin görevli olduğunun hükme bağlandığı; görev hususunun da kamu düzenine ilişkin olduğu; dikkate alındığında, mahkemece, babanın davalı ... olduğunun tespitine ve ....'ın baba adının .....olarak düzeltilmesine ilişkin davanın, soybağı davası niteliğinde olduğu ve aile mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilmesi gerektiği halde, bu yöndeki talebin de nüfus kayıt düzeltimi olarak kabulü ile asliye hukuk mahkemesinde bakılarak esas hakkında karar verilmesinin isabetsiz olduğuna" değinilerek bozulmasına karar verilmiştir.
... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise soy bağının tespiti istemli davanın 6100 sayılı HMK'nın 114 maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 115/1-2 maddesi gereğince görevsizlik kararı verilmiştir.
6100 sayılı HMK'nın 22/2. maddesinde “İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetkiye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme, ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca belirlenir.”
6100 sayılı HMK'nın 23/2. maddesinde, “Yargıtayca verilen merci tayini kararları ile temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin kararlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar” hükümlerine yer verilmiştir.
Somut olayda...7. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen davanın kabulü kararının Yargıtay 18. Hukuk Dairesince onanmasına ve bozulmasına karar verilmiştir. Bu durumda davaya bakma görevinin ...6. Aile Mahkemesine ait olduğu özel dairenin kabulündedir. Özel dairenin onama kararının mahkemeleri bağlayıcılığı özelliği vardır.
O halde uyuşmazlığın...6. Aile Mahkemesinde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; 6100 sayılı HMK'nın 21 ve 22. maddeleri gereğince;...6. Aile Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 03/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön