Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5250 E. , 2017/2777 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/5250 E. , 2017/2777 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/5250 E. , 2017/2777 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi
.

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

3402 sayılı Kadastro Kanununa 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile eklenen Ek 4. madde uyarınca 2/B madde alanlarında yapılan kadastro sırasında ....121 ada 17 parsel sayılı 539,18 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, beyanlar hanesine 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulamasıyla Hazine adına orman rejimi dışına çıkarıldığı ve ...'ün kullanımında olduğu açıklaması yazılarak bahçe niteliğiyle Hazine adına tespit edilmiştir.
Davacı Orman Yönetimi 20/08/2010 havale tarihli dilekçesi ile kadastro sırasında ... ilçesi ... mahallesinde bulunan 121 ada 17 parsel sayılı taşınmazın bahçe niteliği ile 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi uyarınca Hazine adına orman sınırı dışına çıkarıldığını ancak taşınmazın tamamı eylemli orman olduğu halde beyanlar hanesinde “...'ün kullanımındadır” şeklinde şerh verildiğini belirterek taşınmazın vasfının ağaçlık olarak belirlenmesini ve taşınmazdaki şerhin silinerek taşınmazın tamamının eylemli orman vasfında olduğu şeklinde şerh verilmesini talep etmiş, mahkemece davacı Orman Yönetiminin davasının reddine, ... ilçesi ... köyü 121 ada 17 parselin tespit gibi 2/B vasfı ile Hazine adına tapuya tespit ve tesciline, beyanlar hanesinin aynen bırakılmasına karar verilmiş, karar davacı Orman Yönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, 3402 sayılı Kanunun Ek 4. maddesi gereğince yapılan kadastroya itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 3116 sayılı Kanun hükümleri gereğince 1940 yılında yapılan orman tahdidi, 1974 yılında yapılan ve kesinleşen 1744 sayılı Kanun ile değişik 2. madde uygulaması ile 19.04.1990 tarihinde ilân edilerek kesinleşen 3302 sayılı Kanun ile değişik 2/B madde uygulaması bulunmaktadır.
Dairenin 24/01/2017 günlü geri çevirme kararı ile dosyaya getirtilen belgelerin incelenmesinden, 121 ada 17 parsel sayılı taşınmazla ilgili olarak; Orman Yönetimi tarafından Hazine ve lehine kullanım şerhi verilenlere karşı 2/B işleminin yok hükmünde olduğu iddiasıyla açılan ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/747 sayılı dosyadaki yargılamasının halen devam ettiği anlaşılmaktadır. 2/B uygulaması kesinleşmeden kullanım kadastrosunun yapılamayacağı ve sözü edilen davanın sonucunun eldeki davayı etkileyebilecek mahiyette olduğu halde, mahkemece işin esasına girilerek yazılı şekilde karar verilmiştir.
O halde; mahkemece, aynı parsele ilişkin olarak 2/B uygulamasının iptali için açılan davanın sonucu beklenmeli, bundan sonra oluşacak duruma ve elde edilecek delillere göre karar verilmelidir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Orman Yönetimi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön