Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/4634 E. , 2017/2819 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/4634 E. , 2017/2819 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/4634 E. , 2017/2819 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki eski yönetici olan davalının zimmetinde tuttuğu 18.720,00.-TL'nin dava tarihinden itibaren faiziyle tahsili davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan 24/12/2014 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 04/04/2017 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davalı vekili Av.... geldi, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Daha sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:

K A R A R
Davacı vekili dilekçesinde; 2005 - 2006 döneminde yöneticilik yapmış olan davalının zimmetinde kalan 18.720,00.-TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faiziyle tahsilini istemiş, mahkemece sözkonusu dönemde gelirlerin 84.102,50.-TL, belgeli harcamalar toplamının 37.822,43.-TL, aradaki farkın ise 46.280,07.-TL olduğu gerekçesiyle ve taleple bağlı kalınarak davanın kabülüne karar verilmiştir.
Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme ile alınan bilirkişi raporları hüküm kurmaya yeterli değildir. Şöyle ki;
Mahkemece 14/04/2014 ve 01/10/2014 tarihli iki ayrı bilirkişi raporu alınmış, birinci raporda davacı yönetimin 3.941,76.-TL, ikinci raporda ise 46.280,07.-TL alacaklı olduğu tespit edilmiştir. Dosya içindeki bilgi ve belgelerin incelenmesinden; raporlar arasındaki farkın, ikinci raporda belgesiz harcamaların kabül edilmemesinden kaynaklandığı anlaşılmışsa da, eski yönetici hakkında açılan iş bu davanın denetçi raporundaki tespite dayanması, denetim raporunda kabul edilen bir takım belgesiz harcamalar olduğunun anlaşılması ancak kabul edilen belgesiz harcamaların neler olduğunun anlaşılamaması karşısında, mahkemece davalının yöneticiliğe seçildiği tarihte kendisine devredilmiş olan ortak para ile o tarihteki borç ve alacakların tutarı, yöneticiliği döneminde toplanan avanslar ve yapılan harcamaların miktarları belirlenip gelir ve giderlere ilişkin olarak alınan makbuz, belge, fatura, fiş vs. evrak, ayrıca davacı tarafın delil olarak dosyaya sunduğu belgelerin dosya arasına alınmasından sonra doğruluğu bir bütün halinde bilirkişiye incelettirilerek, davalının ödemesi gereken bir meblağ bulunup bulunmadığı tam olarak tespit edilip, alınacak uzman bilirkişi kurulu raporu doğrultusunda hüküm kurulması gerekirken denetime elverişli bulunmayan incelemeyle karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması nedeniyle Yargıtaydaki duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 1.480 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davalıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön