Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2020 E. , 2017/2822 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2020 E. , 2017/2822 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2017/2020 E. , 2017/2822 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonucunda kurulan 20/05/2015 günlü hükmün Yargıtayca duruşmalı olarak incelenmesi davalı ... vekili Av. ... tarafından istenilmekle, tayin olunan 04/04/2017 günü için yapılan tebligat üzerine, temyiz eden davacı ... Yönetimi adına ... vekili Av. ... geldi, başka gelen olmadı, açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra, gelenlerin sözlü açıklamaları dinlendi, duruşmanın bittiği bildirildi, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak, davacı vekili dilekçesinde, aidat borcundan kaynaklı alacağın tahsili için başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali ile 47.123,00.-TL asıl alacak, 11.62.-TL faiz alacağı ve 2.302,00.-TL gecikme tazminatı (%10 sözleşmeden kaynaklanan) toplam 49.336,62.-TL üzerinden takibin devamına ve %40 den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne, icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporu hüküm kurmaya yeterli değildir:
Ortak aidat alacağı kat malikleri kurulu kararına dayandığına göre; davalının aidat miktarından haberdar olup olmadığının mahkemece belirlenmesi gerekir. Davalının ortak gider alacağından haberdar olduğunun belirlenmesi halinde, (davalının aidat kararlarının alındığı kat malikleri kuruluna katılıp katılmadığı veya işletme projesinin tebliğ edilip edilmediği ya da başka bir biçimde öğrenip öğrenmediği) kat maliklerinin tamamını bağlayan sözleşme niteliğindeki yönetim planının 12. maddesinin birinci fıkrası uyarınca "Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen bağımsız bölüm maliki, ödemede geciktiği süreler için aylık %10 hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır" düzenlemesi uyarınca aidat borcunun ödenmesi gerektiği günden itibaren aylık %10 gecikme tazminatına ve aidat borcunun kesinleşmiş işletme projesi kapsamında olduğunun tespiti halinde takip talebinin tarihi itibarıyla %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi gerekirken, mahkemece açıklanan hususta inceleme ve araştırma yapılmadan, davalının, kat malikleri kurulu kararlarının alındığı tarih esas alınmak suretiyle gecikme tazminatından sorumlu tutulması, ayrıca icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nın 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, Yargıtaydaki duruşma tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre takdir edilen 1.480,00.-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak kendisini vekil ile temsil ettiren davacıya verilmesine, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön