Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/10781 E. , 2017/2817 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/10781 E. , 2017/2817 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/10781 E. , 2017/2817 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki tapu iptali tescil davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
... köyü 51 parselin ifrazından oluşan 1253 ada 3, 4 ve 5 parsel sayılı taşınmazlar, ..... Arsa Ofisi adına tapuda kayıtlı olup, davacı Orman Yönetimi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığını hasım gösterdiği 19/06/2014 tarihli dava dilekçesi ile taşınmazların kesinleşen orman sınırı içinde kaldığı iddiasıyla tapu kaydının iptali, orman niteliğiyle Hazine adına tescili, elatmanın önlenmesi istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece, taşınmazların davalı idare ile ilgisinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın husumet yönünden reddine karar verilmiş, hüküm davacı Orman Yönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde tesbit tarihinden önce 1945 yılında kesinleşen orman kadastrosu bulunmaktadır. Daha sonra 16/06/1989 tarihinde ilan edilip kesinleşen aplikasyon ve 2/B uygulaması vardır.
Dosya kapsamından, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce 2012 yılında TAKBİS sistemine geçilirken taşınmazın ada numarasının ve tapu malikinin sisteme yanlış girildiği, dava dilekçesinde Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının hasım gösterilmesinin bu yanlışlıktan kaynaklandığı anlaşılmaktadır.
6100 sayılı HMK'nın 124. maddesi;
"(1) Bir davada taraf değişikliği, ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür.
(2) Bu konuda kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.
(3) Ancak, maddi bir hatadan kaynaklanan veya dürüstlük kuralına aykırı olmayan taraf değişikliği talebi, karşı tarafın rızası aranmaksızın hakim tarafından kabul edilir.
(4) Dava dilekçesinde tarafın yanlış veya eksik gösterilmesi kabul edilebilir bir yanılgıya dayanıyorsa, hakim karşı tarafın rızasını aramaksızın taraf değişikliği talebini kabul edebilir. Bu durumda hakim, davanın tarafı olmaktan çıkarılan ve aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermeyen kişi lehine yargılama giderlerine hükmeder" hükümlerini içermektedir.
Davacı Orman Yönetimi vekili de, son celse, davalının yanlış gösterimesinin kendilerinden kaynaklanmadığını, sistemdeki hatadan kaynaklandığını bildirerek, taraf değişikliği için süre istemişse de; mahkemece bu talep kabul edilmemiştir.
Yukarıdaki açıklamalar karşısında, mahkemece, taraf değişikliğinin HMK’nın 124. maddesinde öngörüldüğü şekliyle maddi bir hatadan ya da kabul edilebilir bir yanılgıdan kaynaklandığı dikkate alınarak davacıya taraf değişikliği için süre verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/04/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön