Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/12343 E. , 2017/2798 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/12343 E. , 2017/2798 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/12343 E. , 2017/2798 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali tescil ve orman şerhinin silinmesi davasının yapılan yargılaması sonunda verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı/davalı Orman Yönetimi vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildi, dosya incelendi gereği düşünüldü;
K A R A R
Davacı-davalı Orman Yönetimi, 10/07/2014 havale tarihli dilekçesi ile .... 186 ada 79 (eski 740) parsel sayılı 5317 m² yüzölçümlü taşınmazın kesinleşen orman sınırı içinde iken 2/B uygulaması ile orman sınırı dışına çıkarıldığı, eylemli durumu itibarıyla da orman olduğu iddiasıyla, davalı adına kayıtlı tapu kaydının iptali ile orman niteliğiyle Hazine adına tescili, tapu kaydındaki şerhlerin silinmesi istemiyle dava açmıştır.
Birleştirilen 2014/716 sayılı dosyada, davacı ..., 24/07/2017 tarihli dilekçesiyle, taşınmaz üzerindeki orman şerhinin silinmesini istemiştir.
Mahkemece, asıl davanın kabulüne, birleştirilen davanın reddine, taşınmazın tapu kaydının iptaline, orman niteliğiyle Hazine adına tesciline karar verilmiş, hüküm davacı/davalı Orman Yönetimi vekili tarafından birleştirilen davada lehlerine vekalet ücreti takdir edilmediği gerekçesiyle temyiz edilmiştir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 1947 yılında 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp kesinleşen orman kadastrosu, 21/11/1991 tarihinde ilân edilip kesinleşen 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanunla değişik 2/B madde uygulaması, 1960 yılında yapılan arazi kadastrosu vardır.
Dava, tapu iptali tescil; birleşen dava, orman şerhinin silinmesi istemine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve uzman bilirkişi raporlarına göre, yazılı şekilde karar verilmiş olmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, davacısı ..., davalısı Orman Yönetimi olan ve asıl dava ile birleştirilmesine karar verilen 2014/716 sayılı orman şerhinin silinmesi davasının reddine karar verildiği ve davalı Orman Yönetimi lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, asıl dava için uygulanması gereken, birleştirilen davada uygulama yeri bulunmayan 6099 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek hiç ücret takdir edilmemiş olması doğru değil ise de; bu yanılgının giderilmesi hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Bu sebeple hükmün 2. bendinin 4 ve 6. paragraflarının hükümden çıkarılarak, bunun yerine, “karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince takdir edilen 600.00.-TL vekalet ücretinin davacı ...'den alınarak, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı Orman Yönetimine verilmesine" sözleri yazılmak suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı Kanunun 370/2. maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 04/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön