Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/10782 E. , 2017/2797 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/10782 E. , 2017/2797 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/10782 E. , 2017/2797 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü;


K A R A R

Davacılar vekili, 14/05/2014 havale tarihli dava dilekçesi ile davacılar miras bırakanı ....adına kayıtlı ... ili,... ilçesi, ...köyü 108 ada 3 parsel sayılı taşınmaz hakkında, Hazinenin açtığı dava sonucunda, ... Kadastro Mahkemesinin 2002/96 - 2009/10 sayılı kararı ile 21.904 m2 kısmının tapu kaydının iptali ile orman niteliğinde Hazine adına tesciline karar verildiğini belirterek, Medeni Kanunun 1007. maddesi gereğince, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 10.000.-TL maddi tazminatın Hazineden alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, davacılar vekilinin 01/12/2014 tarihli celseye mazeret bildirmeksizin katılmadığı gerekçesiyle, dava dosyasının HMK'nın 150. maddesi uyarınca yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına; işlemden kaldırma tarihinden itibaren Kanunun öngördüğü 3 aylık süre içerisinde davanın yenilenmediği anlaşıldığından HMK'nın 150/5. maddesi uyarınca açılmamış sayılmasına karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından vekalet ücretine yönelik temyiz edilmiştir.
Dava, TMK'nın 1007. maddesi uyarınca tazminat istemine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre, yazılı şekilde karar verilmiş olmasında isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinde yazılı "görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda tarifede yazılı ücretin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumunda tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez" hükmü gereğince, davalı Hazine lehine vekalet ücreti verilmesi gerekirken hiç ücret takdir edilmemiş olması doğru değil ise de bu yanılgının giderilmesi hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Bu sebeple hükmün 3. bendinden sonra gelmek üzere “karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesi gereğince takdir edilen 1200.-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak, kendisini vekil ile temsil ettiren davalı Hazineye verilmesine" ibaresinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı HMK'nın 370/2 maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, 04/04/2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön