Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15030 E. , 2017/2856 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15030 E. , 2017/2856 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15030 E. , 2017/2856 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Kadastro sırasında ... ilçesi, ... mahallesi 525 ada 18 parsel sayılı 1762,18 m² yüzölçümündeki taşınmaz, ... bahçesi niteliğiyle ölü ... adına tesbit edilmiştir.
Davacı ... Yönetimi 03.03.2008 havale tarihli dilekçesiyle, ... mahallesinde 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanunla değişik 4. maddesine göre yapılan kadastro çalışmaları sırasında, 502 ada 1 sayılı ... parselinin kuzey kısmı ile 503 ada 1 sayılı ... parselinin kuzey ve doğu kısımlarının ... sınırları dışında bırakılmasına rağmen, eski tarihli memleket haritası ve hava fotoğraflarında ... olarak gözüktüğünü iddia ederek, tesbitin iptali ve taşınmazın ... olarak sınırlandırılması talebi ile dava açmıştır.
Mahkemece, 31.12.2010 tarihli celsede, davacının tek dilekçe ile 90 ayrı parsele dava açtığı hususu değerlendirilerek tefrik kararı verilmiş; 525 ada 18 parsel sayılı taşınmaz için bu dosya üzerinden yapılan yargılama sonucu, davanın reddi ile çekişmeli taşınmazın...mirasçıları ... ve müşterekleri adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi ve davalı ... tarafından esasa yönelik olarak temyiz edilmiştir. Dairenin 17/02/2014 tarih ve 2013/10189 E. - 2014/1914 K. sayılı kararıyla ... araştırması ve zilyetlik araştırmasının usûlüne uygun yapılmadığı belirtilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra yapılan yargılama sonucu, davanın reddi ile dava konusu taşınmazın ... ve müşterekleri adına tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kısmî ilân süresi içinde açılan kadastro tesbitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 5304 sayılı Kanunla değişik 3402 sayılı Kanunun 4. maddesi hükmüne göre ... kadastrosu yapılmış, davacı ... Yönetimi tarafından kısmî ilân süresi içinde dava konusu taşınmazla birlikte birden çok parsele dava açılmıştır. ... kadastrosundan sonra yapılan arazi kadastrosu sırasında davaya konu yer hakkında 525 ada 18 parsel numarası verilmiş ve kadastro mahkemesinde ... kadastrosuna itiraz davasına konu olduğundan söz edilmiş olmasına karşın, malik hanesi açık bırakılmayarak davalı adına tespit yapılmıştır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, uzman ... bilirkişi tarafından eski tarihli hava fotoğrafları ve memleket haritasına dayalı olarak yöntemine uygun biçimde yapılan inceleme ve araştırma sonucunda çekişmeli taşınmazın ... sayılmayan yerlerden olduğu anlaşıldığına ve yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 05/04/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön