Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14681 E. , 2017/2874 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14681 E. , 2017/2874 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14681 E. , 2017/2874 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip, gereği düşünüldü:
K A R A R

... ili, ... ilçesi, ... köyü 106 ada 41 sayılı parsel 18120,92 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile davalı adına tespit edilmiştir.
Davacı ... vekili, ... köyü 106 ada 41 sayılı parselin evveliyatı ve eylemli durumunun ... olduğu ve zilyetlikle kazanılamayacak yerlerden olduğundan davalı adına olan tapu kaydının iptali ve ... niteliği ile ... adına tescilini asliye hukuk mahkemesinden talep etmiştir. Mahkemece 06.07.2009 gün 2008/123-398 sayılı karar ile verilen görevsizlik kararı 20. Hukuk Dairesinin 15.04.2010 gün 2010/1849-5092 sayılı kararı ile onanarak kesinleştikten sonra dosya görevli ve yetkili sulh hukuk mahkemesine gönderilmiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; ... tarafından temyiz edilen hüküm Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2011/10350 E. - 10518 K. sayılı kararı ile bozulmuştur.
Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; "...mahkemece ... tahditine itiraz yönünden görevsizlik, tescil istemi yönünden ise ayırma kararı verilerek ... tahditine itiraz davasının bekletici sorun sayıp sonucunu beklemek ve ... tahditine itiraz davasının sonucuna göre tescil istemi hakkında olumlu olumsuz bir hüküm kurmaktan ibaret iken mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu..." belirtilmiştir.
Sulh hukuk mahkemesince bozma sonrası ... tahdidine itiraz yönünden verilen görevsizlik kararı ile dosya kadastro mahkemesine gönderilmiştir. Kadastro mahkemesince yapılan yargılama sonucunda; hava fotoğrafı ve memleket haritasına göre taşınmazın açıklık alanda kaldığı ve fiili durumu itibariyle de ... olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, ... savına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 3116 sayılı Kanuna göre 1944 tarihinde kesinleşen ... kadastrosu bulunmaktadır. 1993 yılında yapılan eski tahdidin aplikasyonu ve 2/B madde çalışmaları kesinleşmeden iptal edilmiştir. Daha sonra 3302 sayılı Kanuna göre 2005 yılında yapılıp 24/01/2008-24/07/2008 tarihleri arasında askı ilanı yapılan, kadastrosu yapılan yerlerde aplikasyon ve 2/B kadastrosu yapılmayan yerlerde ... kadastrosu ve 2/B uygulaması vardır.
Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli olmadığı gibi karar dosya kapsamı ile de uyumlu değildir.
Şöyle ki, hükme esas alınan ... bilirkişi heyeti raporuna göre taşınmazın kuzeydoğu bölümünde 35-55 yaşlarında meşe ve karaçam ağaçları bulunduğu, uzun yıllardır tarımsal faaliyete konu olmadığı, ziraat bilirkişisi raporunda ise taşınmazın kuru ve sulu tarıma uygun olduğu belirtilmiştir. Mahkemece bilirkişi raporlarındaki çelişki giderilmeden karar verilmiş olup eksik inceleme ve çelişkili bilirkişi raporu ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu nedenlerle, mahkemece komşu parsel tutanak ve dayanakları, çekişmeli taşınmazı ve geniş çevresini gösterir orjinal kadastro paftası, çekişmeli taşınmazın bulunduğu yöreye ait en eski tarihli stereoskopik hava fotoğrafları ve bu fotoğraflara dayanılarak üretilmiş orijinal renkli memleket haritaları ve amenajman planı ilgili yerlerden eksiksiz olarak getirtilip, önceki bilirkişiler dışında halen Çevre ve ... Bakanlığı (... ve Su İşleri Bakanlığı) ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman ... yüksek mühendisleri arasından seçilecek bir ... yüksek mühendisi veya mühendisi, bir ziraat mühendisi ve bir fen bilirkişi aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, çekişmeli taşınmaz ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazın öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 sayılı kanunlar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyetlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.; 14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K. sayılı kararları ile iptal edilmiş ve kalan fıkraları da 03.03.2005 gününde yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi ... olan bir yerin üzerindeki ... bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt ... toprağının ... sayılan yer olduğu düşünülmeli; toprak yapısı, bitki örtüsü, ağaçların yaşı, cinsi, sayısı, kapalılık durumu, çevresi, incelenmeli, çekişmeli taşınmazın eylemli durumu incelenerek değerlendirilmeli; keşifte, hakim gözetiminde, taşınmazın dört yönden renkli fotoğrafları çektirilip, onaylanarak dosyaya eklenmeli; yukarıda değinilen belgeler fen ve uzman ... bilirkişiler eliyle yerine uygulattırılıp; orijinal-renkli (renkli fotokopi) memleket haritasının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın konumunu çevre parsellerle birlikte hava fotoğrafı ve haritalar üzerinde gösterecekleri, hava fotoğrafında çekişmeli taşınmaz ve çevresine ait bitki örtüsünün ne olduğunun stereskop aleti ile incelenip ve memleket haritasındaki durumunun ne olduğu yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı, ulaşılacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 05/04/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön