Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14805 E. , 2017/2866 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14805 E. , 2017/2866 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14805 E. , 2017/2866 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar ... ve ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R

Kadastro sırasında ... köyü 280 ada 1 parsel sayılı 435.636,247 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, belgesizden ... niteliği ile ... adına tesbit edilmiştir. Davacılar ... ve arkadaşları, tapu kaydına dayanarak 5514m2'lik taşınmazın 280 ada 1 parsel sayılı ... parselinden çıkarılarak tapusunun iptali ile taşınmazın 3/7 hissesinin miras payları oranında kendileri adına tapuya kayıt ve tescili istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece, davanın 02/05/2012 tarihli fen bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen 5514 m2 yüzölçümlü alan bakımından kabulüne, taşınmazın 3/7 hissesinin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/58 E. - 61 K. ve 2008/210 E. - 211 K. sayılı veraset ilâmında mirasçı görünen ...ve arkadaşları adına belirtilen oranda 280 adanın son parsel numarası verilerek bahçe vasıflı arazi olarak tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacılar ... ve arkadaşları, davalı ... Yönetimi ve davalı ... tarafından temyiz edilmiştir. Dairenin 09/04/2013 tarih ve 2012/15057 – 2013/4105 E-K sayılı kararıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; “Krokide (A) harfi ile gösterilen 5514 m² bölümün dayanak tapu kaydı kapsamında kaldığı ve ... sayılmayan yerlerden olduğu belirlendiğinden davanın kabulüne ve bu bölümün ... sınırları dışına çıkarılmasına karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak, (A) harfi ile gösterilen 5514 m² bölümün ... niteliğindeki tapu kaydı iptal edildiğine ve davacıların 3/7 olan payı dışındaki 4/7 pay sahipleri tarafından dava açılmadığına göre, ziraat mühendisi raporunda tarla olduğu belirlenen taşınmazın bahçe niteliğinde tecsiline karar verilmesi ve taşınmazın 4/7 payının ... adına tapuya tesciline karar verilmesi gerekirken bu paylarla ilgili hüküm kurulmaması doğru olmadığı gibi, davacıların davası taşınmazın 3/7 payının adlarına tesciline yönelik olduğuna ve dava kabul edildiğine göre yargılama giderlerinin davacılar üzerinde bırakılması, harcın davacılardan tahsili ve davacılar yararına vekâlet ücreti hükmedilmemesi de usûl ve kanuna aykırıdır.” denilmektedir.
Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra; davanın kabulüne, dava konusu 280 ada 1 parsel sayılı taşınmazın tapu kaydının iptali ile 02/05/2012 tarihli fen bilirkişisi raporunda (A) harfi ile gösterilen taşınmazın 3/7 hissesinin ... Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/58 E. - 61 K. ve 2008/210 E. - 211 K. sayılı veraset ilâmında mirasçı görünen ... ve arkadaşları adına belirtilen oranda 280 adanın son parsel numarası verilerek bahçe vasıflı olarak tesciline, taşınmazın davacılar adına olan 3/7 payı haricindeki 4/7 payının ... adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı ... ve davalı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 6831 sayılı Kanunun 16. maddesine göre tapuya dayanarak 10 yıl içinde açılan ... kadastrosunun ve tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde, 3302 sayılı Kanun ile değişik 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılıp 27/04/2007 tarihinde ilân edilen ... kadastrosu ve 2/B uygulaması vardır.
Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının ... Yönetimine yükletilmesine, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince ... harç alınmasına yer olmadığına
05/04/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön