Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14525 E. , 2017/2872 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14525 E. , 2017/2872 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14525 E. , 2017/2872 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ... kadastrosuna itiraz davasının yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelenip gereği düşünüldü.
K A R A R
Davacılar vekili irsen intikal ve satın alma iddiasıyla ... kadastro çalışmalarında ... sınırlarına dahil edilen 168 sayılı parselin ... kadastrosu sınırları içinde kalan kısımlarının iptalini talep ve dava etmiştir.
Dava konusu 168 sayılı parsel 4925,45 m2 yüzölçümü ve tarla vasfı ile paylı olarak davacı ... ve ... adına tapuda kayıtlı olup, 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulaması sonucu 270 ada 36 parsel numarası almıştır.
Mahkemece davanın kabulüne; 270 ada 36 sayılı parselin (eski 168) ... kadastrosunda ... olarak yapılan tespitinin iptaline karar verilmiş, hüküm ... Yönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 10 yıllık süre içinde açılan ... kadastrosuna itiraz niteliğindedir.
Dava konusu taşınmazın bulunduğu yerde 22/03/2004-22/09/2004 tarihleri arasında ilân edilerek kesinleşen ... kadastrosu ve 2/B madde uygulamaları bulunmaktadır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye, eski tarihli memleket haritası, amenajman planı ve hava fotoğrafları ile arazi kadastro paftasının uygulanmasına dayalı araştırma, inceleme ve keşif sonucu düzenlenen uzman bilirkişi raporuyla, çekişmeli parselin öncesi itibariyle ... sayılmayan yerlerden olduğu, 1955 yılında yapılan kadastro sonucu kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile davacılar murisi ... ... adına tespit ve tescil edildiği, daha sonra irsen intikal ve pay satışları sonucu davacılar adına tapuya kayıt edildiği ve halen davacı gerçek kişiler adına tapulu olduğu 1970 yılından sonra kızılçam ağaçlandırma çalışması yapılarak ağaçlandırıldığı tapu sahibi gerçek kişilerin onayı alınmadan, taşınmazın kısmen ağaçlandırılmasının hukuken sonuç doğurmayacağı ve taşınmazı Devlet ormanı haline dönüştürmeyeceği, kaldı ki ağaçlandırılan bölümün davalı yönetim tarafından ... olarak kullanılmak üzere kamulaştırılması olanağı bulunduğu gibi, ... tarafından ... adına kayıtlı taşınmazlarla değiştirilmesi yoluna gidilebileceği gözetilerek davanın reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak; hüküm kurulurken ... tahdidi içinde bulunan taşınmazın ... sınırları dışına çıkartılmasına şeklinde hüküm kurulması gerekirken sadece ... kadastrosunda ... olarak yapılan tespitin iptaline karar verilmesi doğru değil ise de, bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple; hüküm fıkrasının birinci bendinde yer alan “... olarak yapılan tespitinin iptaline” cümlesinden sonra gelmek üzere “taşınmazın ... sınırları dışına çıkartılmasına” ibaresi eklenmek suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla HUMK'nun 438/7 maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 05/04/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön