Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15018 E. , 2017/2851 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15018 E. , 2017/2851 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15018 E. , 2017/2851 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Kadastro sırasında .... ilçesi, ..... köyü 111 ada 84 parsel sayılı 281,43 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, fındık bahçesi niteliğiyle belgesizden ölü davalı.... adına tespit edilmiştir.
Davacı ... Yönetimi, çekişmeli taşınmazın orman sayılan yerlerden olduğu iddiası ile dava açmıştır. Mahkemece davanın reddine, çekişmeli taşınmazın tespit gibi ölü davalı adına tapuya tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir. Dairenin 18/02/2015 tarih ve 2014/8122 – 2015/704 E-K sayılı kararıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Hükmüne uyulan bozma ilamında özetle; “Kadastro hâkimleri infaza elverişli doğru sicil oluşturmakla görevli ve yetkili olduğundan 3402 sayılı Kadastro Kanunun 25. maddesi gereğince re'sen mirasçıları ve miras paylarını belirleyerek hüküm kurmalıdır” denilmektedir.
Mahkemece bozma ilamına uyulduktan sonra davanın reddine, dava konusu taşınmazın tespit maliki .... ölü olduğundan, taşınmazın tamamı toplam (32) pay kabul edilerek; (12) payının ..., (3) payının ..., (3) payının ..., (3) payının .... (3) payının ....., (2) payının ..., (2) payının ..., (2) payının ..., (2) payının ... adına belirtilen payları oranında tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kadastro tespitine itiraz niteliğindedir .
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun 5304 sayılı Kanun ile değişik 4. maddesi hükmüne göre yapılmış, çekişmeli parsel orman alanı dışında bırakılmıştır.
Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak ve orman sayılmayan yerlerden olduğu ve tespit maliki mirasçıları adına veraset ilamındaki payları oranında hüküm kurulmuş olduğuna göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usûl ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edene yükletilmesine 05/04/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön