Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15183 E. , 2017/2859 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15183 E. , 2017/2859 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15183 E. , 2017/2859 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi ve davalı gerçek kişi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R

.... ili, .... ilçe, ... köyü 432 parsel sayılı 5000,00 m² yüzölçümündeki taşınmaz, ... adına tarla niteliğiyle tapuya kayıtlıdır.
Davacı ... Yönetimi 09/10/2007 havale tarihli dilekçe ile dava konusu taşınmazın yörede 2005 yılında 123 nolu Orman Kadastro Komisyonu tarafından yapılan ve 11/02/2007 tarihinde kesinleşen orman kadastrosunda tahdit içinde kaldığını belirterek tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Birleştirilen 2010/301 E. sayılı davada davacı ... 17/06/2010 havale tarihli dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazın orman tahdit kadastrosunda tahdit içinde kaldığını, orman vasfında olmadığını belirterek orman tahditinin iptalini, taşınmazın adına tesciline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 122 ada 14 parsel sayılı taşınmazın bilirkişi raporunda (A) harfi ile işaretli kısmın tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tesciline; birleştirilen dosyada; (B2) harfi ile gösterilen kısmının orman olarak sınırlandırılması işleminin iptaline, (B2) harfi ile işaretli kısmın (B1) ile işaretli kısım ile birlikte orman tahdit sınırları dışına çıkarılmasına, davalı ... hakkında açılan davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi ve davalı gerçek kişi tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, orman tahdidine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu ....köyünde 11.08.2006 tarihinde 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması, 6 aylık askı ilân süresi sonunda kesinleşmiştir. Arazi kadastrosu ise 1969 yılında yapılarak 1970 yılında kesinleşmiştir.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve uzman bilirkişi raporuna göre, mahkemece dava konusu 122 ada 14 parsel sayılı taşınmazın bilirkişi raporunda (A) harfi ile gösterilen kısmının orman sayılan yerlerden; (B1) ve (B2) ile gösterilen bölümlerinin orman sayılmayan yerlerden olduğu belirlenerek ve Orman Yönetiminin davacı olduğu asıl davada davalı kişi aleyhine yargılama giderlerine hükmedilmeyerek, birleştirilen davada davalı ... hakkında husumet nedeniyle davanın reddine dair karar verilmiş olması gerekçesiyle ayrı vekalet ücretine karar verilerek hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak; 6831 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca orman olduğu saptanan taşınmazın ve orman olmadığı saptanan taşınmazların yüzölçümleri yazılarak karar verilmesi gerekirken, hüküm yerinde yüzölçümlerinin yazılmaması doğru değil ise de bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması uygun
görülmüştür. Bu nedenle; hüküm fıkrasının birinci bendinin üçüncü paragrafında yer alan (A) harfi işaretli ifadesinden sonra gelmek üzere “931,08 m2” ibaresinin, 2. bendinin 4. paragrafının son cümlesinde yer alan (B2) ile işaretli” ifadesinden sonra gelmek üzere “660,49 m² ibaresinin, (B1) ile işaretli” ifadesinden sonra gelmek üzere “3915,70 m2” ibaresinin yazılması, suretiyle düzeltilmesine ve hükmün 6100 sayılı Kanunun 370/2. maddesine göre düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 05/04/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön