Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14867 E. , 2017/2864 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14867 E. , 2017/2864 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14867 E. , 2017/2864 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar Hazine, Orman Yönetimi ve ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R

Davacı, .... köyü, .... mevkiinde bulunan ve kuzeyinde 241 ve 242 sayılı parseller, güneyinde 34 sayılı parsele komşu bulunan ve durum haritasında (C) olarak gösterilen 6848.78 m2 büyüklüğündeki tapusuz ve tescil harici bırakılmış, taşınmazın irsen intikal ve eklemeli zamanaşımı zilyetliği yoluyla kazanma koşullarının yararına gerçekleştiğini ileri sürerek adına tescili istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece davanın kabulüne, davaya konu 6848,78 m2 yüzölçümündeki tarım arazisi vasfındaki taşınmazın davacı ... adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalı ... Yönetimi ile Hazine tarafından temyiz edilmiştir. Dairenin 28/03/2012 tarih ve 2011/10529 – 2012/4714 E-K sayılı kararıyla hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Hükmüne uyulan bozma kararında özetle, "...dava konusu taşınmazın orman araştırmasının yetersiz olduğu, kenarından dere geçtiği anlaşılmakla dereden kazanılan yerlerden olup olmadığının araştırılmadığı, imar ihya olgusu ve ekonomik amaca uygun zilyetlik ilkesi bağlamında yeterli araştırma ve inceleme yapılmadan karar verildiği..." belirtilerek hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozma kararına uyulduktan sonra yapılan yargılama sonucu davanın kabulüne, kadastro teknisyeni teknik bilirkişinin 20/11/2014 tarihli rapor ve ekli krokisinde sınırları belirtilen dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalılar Orman Yönetimi, Hazine, ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, Medeni Kanunun 713. maddesi hükmü uyarınca tapusuz olan taşınmazın tesciline ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde orman kadastrosu 1966 yılında seri bazda yapılarak kesinleşmiştir. Genel arazi kadastrosu işlemi 1957 yılında yapılmış ve kesinleşmiştir. Çekişmeli taşınmaz kayalık-fundalık olarak tespit harici bırakılmıştır.
Dosya kapsamına ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince işlem yapılarak, dava konusu taşınmazların memleket haritaları, hava fotoğrafları ve amenajman planında orman sayılmayan yerlerden olduğu, üzerinde 40 yaşlarında zeytin ağaçlarının bulunduğu anlaşıldığına, taşınmaz çevre düzeni planı içerisinde kalmakta ise de çevre düzeni planı içerisindeki yerin 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713. maddesi ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 14. ve 17. maddesi hükümlerine göre zilyetlikle kazanılmasının mümkün olduğu gözetilerek yazılı biçimde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harıcının temyiz eden davalılar Orman Yönetimi ile Kuşadası Belediye Başkanlığına ayrı ayrı yükletilmesine, Harçlar Kanununun değişik 13/j maddesi gereğince Hazineden harç alınmasına
yer olmadığına 05/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön