Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15252 E. , 2017/2958 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 65490
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15252 E. , 2017/2958 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15252 E. , 2017/2958 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

1956 yılında yapılan arazi kadastrosu sırasında ... köyü 2010 parsel sayılı 2.150,00 m2 ve 2025 parsel sayılı 920,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazlar tarla vasfıyla davalılar murisi ... adına tesbit ve tescil edilmiştir. 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi gereğince yapılan yenileme kadastrosunda; 2010 parsel, 3333 ada 4 parsel sayısı verilerek, 2.132,95 m2 yüzölçümü ile 2025 parsel ise 3332 ada 3 parsel sayısı verilerek, 920,41 m2 yüzölçümü ile aynı nitelikle ve malik hanesi ''Tapu kütüğünde olduğu gibi'' şeklinde tesbit ve tescil edilmiştir.
Davacı ... Yönetimi söz konusu taşınmazların tamamının ... olmasına rağmen tapuda tarla olarak kayıtlı bulunduğunu, taşınmazların ... tahdit sınırları içersinde kaldığını belirterek tapu kayıtlarının iptali ile taşınmazların tamamının ... vasfı ile ... adına tesbit ve tescilini istemiştir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne; 3333 ada 4 sayılı parselin tapu kaydının iptali ile ... vasfıyla ... adına tapuya kayıt ve tesciline, 3332 ada 3 sayılı parsele yönelik açılan davanın ise esastan reddine karar verilmiş, hüküm davacı ... Yönetimi vekili tarafından reddedilen 3332 ada 3 sayılı parsele ve vekalet ücretine ilişkin olarak temyiz edilmiştir.
Dava tahdide dayalı açılan tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Çekişmeli 3332 ada 3 sayılı parsel ... mahallesinde, 22/02/2013 tarihinde ilân edilen ve kesinleşen 3302 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ... kadastrosu ve 2/B madde uygulaması çalışmalarında ... sayılmayan yer olarak tespit görmüştür. Çekişmeli 3333 ada 4 sayılı parsel ise ... köyünde 02/03/2007 tarihinde ilân edilen ve keisnleşen 3302 sayılı Kanunla değişik 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ... kadastrosu ve 2/B madde uygulaması çalışmalarında ... alanı olarak tespit görmüştür.
Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya elverişli değildir.
1) Şöyle ki; mahkemece, davacı ... Yönetimi vekilinin mahkemeye sunduğu 11/05/2015 havale tarihli ... ... İşletme Şefliği tarafından tanzim edilen inceleme raporu doğrultusunda dava konusu 3332 ada 3 parsel sayılı taşınmazın ... tahdit sınırları dışında, 3333 ada 4 parsel sayılı taşınmazın ise ... tahdit sınırları içerisinde olduğu kabul edilerek, bilirkişiler marifetiyle taşınmazların ... sayılan yerlerden olup olmadığı usulünce mahallinde keşif ve araştırma yapılmak suretiyle belirlenmeden davanın kısmen kabulüne ilişkin hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
O halde; mahkemece öncelikle çekişmeli taşınmazların bulunduğu ... mahallesi ile ... köyünde yapıldığı anlaşılan ... tahdidine ilişkin işe başlama, çalışma, işi bitirme ve sonuçlarının askı ilan tutanakları ile taşınmazların bulunduğu yeri ... tahdit sınır noktalarıyla birlikte gösterir onaylı ... tahdit harita örneğinin getirtilmesi, sonrasında halen ... ve ... Bakanlığı (... ve ... Bakanlığı) ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman serbest ... mühendisleri arasından seçilecek bir ... mühendisi ve bir
harita mühendisinden veya olmadığı takdirde bir tapu fen memurundan oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle yapılacak keşifte, yörede yapılan ... kadastro haritalarının ölçekleri kadastro paftası ölçeğine kadastro paftası ölçeği de ... kadastro haritaları ölçeğine bilgisayar ortamında (... veya benzeri programlar kullanılarak) çevrildikten sonra, komşu ve yakın komşu parseller ve değişik açı ve uzaklıkta en az 4-5 ... noktası görülecek şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, çekişmeli taşınmazın tahdit hattındaki konumunun gösterildiği müşterek imzalı rapor kendilerinden alınarak dosya içine konulmalı, buna göre taşınmazın kesinleşen ... sınırı içinde kalan bölümleri belirlenmeli, bundan sonra elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
2) Davalı gerçek kişiler tarafından 6831 sayılı Kanunun 11. maddesinde sözü edilen 10 yıllık hak düşürücü süre içerisinde ... kadastro tespitine itiraz davası açıp açmadıkları mahkemece araştırılmamış olup bu hususun davalılardan sorularak ve kayıtlardan inceleme yapılarak tespiti ile varsa ilgili dava dosyasının getirtilmesi ve oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekmektedir.
3) Ayrıca; Kadastro Kanununun 36/A maddesinde yer alan kadastro işlemi ile oluşan tespit ve kayıtların iptali için Devlet veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kayıt lehtarına karşı kadastro mahkemeleri ile genel mahkemelerde açılan davalarda davalı aleyhine vekâlet ücreti dâhil, yargılama giderine hükmolunmaz hükmüne rağmen davalı aleyhine yargılama giderine ve vekalet ücretine hükmolunması da doğru görülmemiştir.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik araştırma ve incelemeye dayanılarak hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ : Yukarıda bir, iki ve üçüncü bentlerde açıklanan nedenlerle; davacı ... Yönetiminin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/04/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön