Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/12737 E. , 2017/2912 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/12737 E. , 2017/2912 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/12737 E. , 2017/2912 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptal ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı ... Yönetimi; ... ilçesi ... beldesi 170 ada 1 (eski 1002) parsel sayılı taşınmazın 3116 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılıp kesinleşen ... sınırları içinde kaldığını, ... niteliğini kaybetmediği halde 22 nolu ... Kadastro Komisyonu tarafından 6831 sayılı Kanunun 2/B madde uygulaması ile ... sınırları dışına çıkarıldığını, fiilen ... niteliğinde olduğunu belirterek, tapu kaydının iptal edilip ... niteliği ile ... adına tapuya tesciline ve davalının elatmasının önlenmesine karar verilmesi istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece; davanın kısmen kabulüne dava konusu taşınmazın fen bilirkişisi ... tarafından düzenlenen 01/04/2015 tarihli rapor ve krokide (B) harfi ile işaretlenen 1.884,94 m2 yüzöçümlü kesiminin tapu kaydının iptaline ... niteliği ile ... adına tapuya tesciline, elatmanın önlenmesi isteğinin reddine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, eylemli ... iddiasına dayalı tapu iptali tescil ve el atmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 1942 yılında 3116 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılıp kesinleşen ... kadastrosu, daha sonra 1988 yılında 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanun ile değişik hükümleri uyarınca yapılıp kesinleşen aplikasyon ve 2/B madde uygulaması vardır.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; ... ili, ... ilçesi, ... beldesi, 170 ada 1 parsel (eski 1002 parsel) sayılı 6.681,99 m2 yüzölçümündeki taşınmazın 14.02.1977 tarihinde kesinleşen tapulama çalışması ile gerçek kişi tespit ve tescil edildiği, daha sonra satış yoluyla davalı ... Kooperatifine geçtiği, 1942 yılında 3116 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yapılıp kesinleşen ... tahdidi içinde iken 1988 yılında yapılıp kesinleşen 6831 sayılı Kanunun 3302 sayılı Kanun ile değişik 2/B uygulaması ile ... adına ... sınırları dışına çıkarıldığı, ... Yönetiminin ... rejimi dışına çıkarma işlemine süresinde itiraz etmediği, 2/B uygulamasının kesinleştiği anlaşılmaktadır.
6831 sayılı ... Kanununun 1744 sayılı Kanun ile değişik 2., 2896 ve 3302 sayılı kanunlar ile değişik 2/B maddesi gereğince, nitelik kaybı nedeniyle ... adına ... sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, yeni ... alanlarının oluşturulması, nakline karar verilen Devlet ormanları içinde veya bitişiğinde bulunan köyler halkının yerleştirilmesi ve ... köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile ... ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenlenen, 19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı “... Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve ... Adına ... Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle ... Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun”, 26/04/2012 tarihli ve 28275 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, aynı tarihte yürürlüğe girmiş ve aynı Kanunla 17/10/1983 tarihli ve 2924 sayılı ... Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun ile 16/2/1995 tarihli ve 4070 sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmış, 6831 sayılı Kanunun bazı maddelerinde de değişiklikler yapılmış, bu cümleden olarak, diğer bir çok hükmün yanı sıra, 6831 sayılı Kanunun 2/B maddesi gereğince ... adına ...
sınırları dışına çıkarılan alanlara ilişkin tapu kaydına konulan şerhlerin silinmesi, bu alanlar için ... tarafından dava açılmaması, açılan davalardan vazgeçilmesi ya da davaların durdurulması, tapusunun iptaline karar verilen taşınmazların tekrar tapu sahibine iadesi vb konular düzenlenmiştir. Anılan yasal düzenleme karşısında ... Yönetiminin; kesinleşen 2/B alanında kalan, tapuda gerçek ve tüzel kişiler adlarına özel mülk olarak kayıtlı olan taşınmazlara yönelik eylemli ... iddiası ile dava açma hakkı bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca ... Yönetimi tarafından açılan davanın reddine karar verilmesi gerekirken çekişmeli taşınmazın eylemli biçimde ... olan kesimleri yönünden davanın kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön