Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15295 E. , 2017/2936 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 65576
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15295 E. , 2017/2936 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15295 E. , 2017/2936 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ... kadastrosuna itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
Davacı vekili ... Kadastro Mahkemesine sunduğu dava dilekçisinde, ... ili ... ilçesi ... köyünde 3402 sayılı Kanunun 22-A maddesi uyarınca yapılan kadastro çalışmasında dava konusu 163 ada 1 parselin ... lehine ... sınırı dışında bırakıldığını, 163 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ... sayılan yerlerden olduğunu, dosya ekindeki inceleme raporundan da anlaşılacağı üzere dava konusu alanın ormanlık alan içerisinde kaldığını yapılan tespitin iptali ile dava konusu 163 ada 1 parsel sayılı taşınmazın ... vasfı ile ... adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
... Kadastro Mahkemesi; "...davacı ... idaresinin 22/A çalışmasından sonra askı ilan süresi içerisinde dava konusu taşınmaza ilişkin mülkiyet iddiasında bulunduğu, uygulama kadastrosunun amacının mülkiyet ihtilaflarını canlandırmak ve çözmek olmadığı..." gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir.
... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ise; "...dava konusu yerde 3402 sayılı Kanunun 22/A maddesi uyarınca uygulama çalışması yapıldığından, dava da uygulama kadastrosunun askı süresi içinde açıldığından davaya bakma görevinin kadastro mahkemesine ait bulunduğu..." gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş, hüküm davacı OrmanYönetimi vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi gereğince yapılan uygulama kadastrosu işlemine itiraz süresi içinde açılan ... savına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Bu durumda; öncelikle eldeki dava, 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına ilişkin çalışmalara itiraz niteliğindedir. 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan çalışmalara ilişkin olarak askı ilân tarihleri içinde açılacak davalarda, 3402 sayılı Kanunun 25 ve 26. maddeleri uyarınca kadastro mahkemesi görevli ve yetkilidir. Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince “Yenileme çalışmaları, en az bir mevki veya ada biriminde olmak üzere; teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tesbit edilen paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar. Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki ada ve mevkiler esas alınır. Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklar ile parselasyon, arazi toplulaştırması,ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi ve köy yerleşim haritaları yenileme kapsamı dışındadır.”. Somut olayda; dava,
3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan çalışmalara karşı askı ilân süresi içinde açıldığından, 3402 sayılı Kanunun 25 ve 26. maddeleri uyarınca davaya bakma görevi kadastro mahkemesine aittir. Kadastro mahkemesinin görevi, teknik çalışmaları kapsayan yenileme işleminin kanuna ve yönetmeliğe uygun yapılıp yapılmadığını belirlemek suretiyle sadece bu konuda davanın esası hakkında bir karar vermekten ibarettir. Kadastro mahkemesinde 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasına itiraz davalarında tapu siciline geçmiş veya geçmemiş mülkiyet ve mülkiyete ilişkin haklar inceleme konusu yapılamaz.
Dava, temyize konu parselin yenilenmesi sırasında hata yapıldığı ve birlikte çekişmeli taşınmazın ... sınırları içinde kaldığı iddiası ile davalıya ait tapu kaydının iptali ve ... niteliğiyle ... adına tescili istemini kapsamaktadır.
O halde; mahkemece, yapılması gereken iş: öncelikle, eldeki askı ilân süresi içinde açılan 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesine yönelik isteme ilişkin davanın kadastro mahkemesinin görevli olduğu düşünülerek ve tefrik edilerek görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın görevli kadastro mahkemesine gönderilmesi ile kadastro mahkemesince 22/2-a çalışmasına itiraza ilişkin davanın esası hakkında karar verilmesinin beklenmesi, çekişmeli taşınmazın ... sınırları içinde kaldığı iddiasıyla davalının tapusunun iptali ve tescil isteğiyle açılan davayı ise elde tutması gerekirken, yazılı şekilde davanın esası hakkında karar verilmesi usûl ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle; davacı ... Yönetimi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/04/2017 gününde oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön