Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/8600 E. , 2017/2919 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/8600 E. , 2017/2919 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2016/8600 E. , 2017/2919 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

2007 yılında yapılan arazi kadastrosu sonucu, ... köyü çalışma alanında bulunan 219 ada 12 parsel sayılı 5.781,88 metrekare yüzölçümündeki taşınmazlar tarla vasfıyla davalı adına tapuya kaydedilmiştir.
Davacı ... Yönetimi 15.01.2014 tarihli dava dilekçesiyle, dava konusu taşınmazların kesinleşmiş ... kadastrosu sınırları içerisinde kaldığını ileri sürerek tapu kaydının iptali ile ... vasfı ile ... adına tescili ve taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılması istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulü ile çekişmeli 219 ada 12 parsel sayılı taşınmazın fen bilirkişi raporunda (12/A) harfi ile gösterilen 2639,99 m2'lik kısmının dava adına olan tapu kaydının iptali ile ... vasfı ile ... adına tapuya tesciline karar verilmiş; hüküm, davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kesinleşmiş tahdite dayalı tapu iptali ve tescil davasıdır.
Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede 1944 yılında 3116 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ... kadastrosu ile 2012 yılında aplikasyon, sınırlama dışı kalmış ormanların kadastrosu ve 2/B madde uygulama çalışmaları bulunmaktadır.
Mahkemece, kesinleşmiş ... kadastro haritası ve tapulama paftasının uygulanmasına dayalı araştırma, inceleme ve keşif sonucu ... bilirkişisi tarafından düzenlenen raporda, çekişmeli taşınmazın kısmen ... sayılan yerlerden olduğu belirtilmiş ise de taşınmazın bulunduğu yerde 1944 tarihinde yapılan ... kadastrosu haritaları ve tutanaklarının çekişmeli taşınmazı kapsayan kısımlarının getirtilip yöntemince uygulanmadığı, çekişmeli taşınmazın 1944 tarihinde yapılan çalışmada mı yoksa 2013 yılında kesinleşen çalışmada mı tahdit içinde kaldığı açıklanmamıştır.
Bu nedenle; çekişmeli taşınmazın bulunduğu yörede yapılan tüm ... tahdidine ilişkin işe başlama, çalışma, işi bitirme ve sonuçlarının askı ilân tutanakları ile çekişmeli taşınmazın bulunduğu yeri ... tahdit sınır noktalarıyla birlikte gösterir onaylı 1/5000 ölçekli ... tahdit harita örneği bulundukları yerden getirtildikten sonra mahkemece, önceki bilirkişiler dışında halen Çevre ve ... Bakanlığı (... ve Su İşleri Bakanlığı) ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman ... yüksek mühendisleri arasından seçilecek bir mühendis ve bir harita mühendisinden oluşturulacak iki kişilik bilirkişi kurulu yardımıyla yeniden yapılacak keşifte, 05.03.2007 tarihinde yürürlüğe giren ... Kadastro Teknik İzahnamesinin 36; 18.03.2013 tarihinde yürürlüğe giren ... Kadastrosu Teknik İzahnamesinin 20. ve 16.03.2014 tarihinde yürürlüğe giren ... Kadastrosu Teknik İzahnamesinin 20. maddelerinde yazılı “... sınır nokta ve hatlarının arza uygulanmasında; tutanaklardan, ... kadastro haritalarından, hava fotoğraflarından, varsa ölçü
karnelerinden, nirengi, poligon ve röper nokta ve krokilerinden yararlanılır…sınırlama tutanakları, ölçü değerleri ve ... kadastro haritaları ile zemindeki durum arasında çelişki olduğunda, tutanaktaki kararlar ile ... sınır noktası ve hatlarının yazılı tarifleri esas alınmak suretiyle ölçü, harita ve zemin kontrolü yapılarak gerçek duruma uygun olanı uygulanır” hükmü ile 20.11.2012 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ... Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin “Teknik İşler” başlıklı Sekizinci Bölümünde yazılı esaslar gözönünde bulundurularak uygulama yapılmalı, yerel bilirkişi beyanlarına başvurularak yerinde bulunmayan ... sınır noktaları, bulunanlardan hareketle tutanak ve haritalarda yazılı mevki, yer, kişi isimleri ile açı ve mesafelere göre, ... kadastrosu, aplikasyon ve 2/B madde uygulama tutanak ve haritalarının düzenlenmesinde kullanılan hava fotoğrafları ve memleket haritalarından yararlanılarak, değişik açı ve uzaklıklardaki en az 6 - 7 adet ... sınır noktası bulunup röperlenmeli, anlatılan yöntemle bulunan ilk ... kadastrosu, aplikasyon ve 2/B madde uygulaması ile ilgili sınır noktaları aynı ölçeğe çevrilerek, çekişmeli taşınmazın ... kadastrosu aplikasyon ve 2/B madde haritalarına göre konumu genel kadastro paftası üzerinde, ayrı renkli kalemlerle gösterilip keşfi izleme olanağı sağlanmalı, ilk ... kadastro harita ve tutanakları ile aplikasyon ve 2/B madde harita ve tutanaklarının uyumsuz olması halinde yukarıda yazılı Yönetmelikler ile Teknik İzahnamelerde yazılı tutanakların düzenlenmesine esas alınan hava fotoğrafı ve memleket haritası ile desteklenen ve gerçek duruma uygun düşen tutanaklara değer verileceği düşünülerek aynı ya da yakın ... sınır hatlarında, dava konusu edilen parseller varsa, bunların tümü birleşik harita üzerinde gösterilerek ve çekişmeli taşınmazın (X) ve (Y) değerlerini gösterir şekilde koordinatlı müşterek imzalı rapor ve kroki alınmalı, ayrıca dava konusu taşınmazın 2013 yılında kesinleşen ... kadastrosu sırasında ... sınırları içine alındığı belirlenirse davalılar tarafından 2013 yılında yapılan ... kadastrosuna karşı 10 yıllık süre içerisinde ... tahdidine itiraz davası açılıp açılmadığı da araştırılarak tüm komşu parseller de birlikte nazara alınarak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmelidir.
Açıklanan hususlar gözetilmeksizin, eksik inceleme ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı ...'ın temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön