Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/10393 E. , 2017/2914 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2016/10393 E. , 2017/2914 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2016/10393 E. , 2017/2914 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılardan ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:
K A R A R
.... ili, Merkez ilçesi, ... köyü, 101 ada 166 parsel sayılı, 3.710,98 m² yüzölçümlü, tarla nitelikli taşınmaz davalıların murisi adına tapuda kayıtlıdır.
Davacı Orman Yönetimi, dava konusu parselin yörede 19.08.2013 tarihinde kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde bırakıldığı ve bu işlemin kesinleştiğini belirterek orman kadastrosu sınırları içerisindeki taşınmazın tapu kaydının iptali ve orman niteliğiyle Hazine adına tapuya tescili istemiyle dava açmıştır.
Mahkemece, davanın kabulü ile .... ili, .... köyü 101 ada 166 sayılı parselin tapu kaydının iptali ile orman vasfıyla Hazine adına tesciline karar verilmiş, hüküm davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kesinleşen orman sınırı içinde kalan tapu kaydının iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Yörede 19/07/2013 günü ilân edilip kesinleşen orman kadastrosu ve 2/B madde uygulaması vardır.
Mahkemece kurulan hüküm usûl ve kanuna aykırıdır. Şöyle ki; yargılamaya konu dava, tapu iptal ve tescil davası olup, tapu iptal ve tescil davalarında tüm tapu maliklerinin, tapu malikleri vefat etmiş ise tüm mirasçılarının davada taraf olması gerekmektedir. Dava konusu ... ili, ...ilçesi,.... köyü, 101 ada 166 parsel sayılı taşınmaz tapuda müteveffa .... oğlu ... adına kayıtlı olmasına rağmen, yargılama müteveffa malikin bir kısım mirasçılarının katılımı ile devam ettirilmiş,...Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.03.2016 tarih ve 2016/426 E. - 2016/459 K. sayılı mirasçılık belgesindeki mirasçıların tamamı davada taraf olarak yer almamıştır. Bu nedenle tapu malikinin tüm mirasçıları davaya dahil edilip taraf teşkili sağlandıktan ve orman kadastrosuna itiraz davasının sonucu, temyize konu davayı etkileyebilecek nitelikte olduğundan taraflarca açılan bu nitelikle bir davanın olması durumunda her iki davanın birleştirilip tarafların delilleri toplandıktan sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği gözardı edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalılerden ...'ün temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 06/04/2017 günü oy birliği ile karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön