Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15286 E. , 2017/2937 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 66996
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/15286 E. , 2017/2937 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/15286 E. , 2017/2937 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk MahkemesiTaraflar arasındaki tapu iptali ve tescili davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... Yönetimi vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü.
K A R A R

Davacı vekili, dava dilekçesinde ... ili ... ilçesi .... belediyesi sınırları içerisinde bulunan 2094 parsel sayılı taşınmazın davalıların murisi.... adına tarla vasfıyla tapuya kayıtlı bulunduğunu, dava konusu taşınmazın 2006-2009 yıllarında yapılan ve 27.08.2009 tarihinde kesinleşen orman kadastro çalışmaları sonucunda orman tahdit sınırları içinde kaldığını, taşınmaza ait koordinatlı kroki dilekçesinin ekte olduğunu, koordinatlarla sınırlandırılmış dava konusu taşınmazın vasfının orman olarak düzeltilmesi gerektiğini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesini dava ve talep etmiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın kabulü ile ... ili ... ilçesi ... belediyesi sınırlarında bulunan 2094 nolu parselin orman bilirkişisi .... tarafından hazırlanan 23/10/2014 havale tarihli bilirkişi raporu ve ekli krokisinde (A) harfi ile gösterilen 2562,25 m2'lik kısmının tapusunun iptali ile orman vasfı ile Hazine adına tapuya tesciline, kalan kısmın davalılar üzerine bırakılmasına karar verilmiştir.
Hüküm davacı ... Yönetimi vekilince yargılama giderlerine ilişkin olarak temyiz edilmiştir.
Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, tapu iptali ve tescil davasıdır.
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye göre 6099 sayılı Kanunun 36/A maddesi gözetilerek yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı ... Yönetiminin üzerinde bırakılması kanun gereğidir. Ancak; hükmün 3. maddesinde yargılama giderlerinin dava da taraf olmayan Hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir. Bu husus hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple; hüküm fıkrasının 3. maddesinde yer alan “Hazine” kelimesi kaldırılarak, bunun yerine, “ Orman Yönetimi ” kelimelerinin yazılması suretiyle düzeltilmesine ve 6100 sayılı Kanunun 370/2. maddesine göre bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 06/04/2017 günü oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön