Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14131 E. , 2017/2775 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 67358
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2015/14131 E. , 2017/2775 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

20. Hukuk Dairesi 2015/14131 E. , 2017/2775 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi

Taraflar arasındaki davanın yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı ... vekili ve asli müdahil/birleştirilen davacı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Kadastro sırasında ... köyünde bulunan 385,48 m² yüzölçümlü 246 ada 22 parsel, 3800,60 m² yüzölçümlü 246 ada 19 parsel, 18.193,53 m² yüzölçümlü 246 ada 17 parsel, 8101,47 m² yüzölçümlü 246 ada 15 parsel, 2665,25 m² yüzölçümlü 243 ada 1 parsel, 6468,40 m² yüzölçümlü 246 ada 21 parsel sayılı taşınmazlar davalılar adına kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak tarla vasfı ile tespit edilmişlerdir.
Davacı ... vekili 09/12/2007 havale tarihli dilekçsi ile ... köyünde bulunan ve kadastro sırasında davalı adına tespit edilen 243 ada 1 parsel, 246 ada 15, 17, 19, 21 ve 22 parsel sayılı taşınmazların kök murisleri ... oğlu ...'tan mirasen intikal ettiğini ve mirasın taksim edilmediğini belirterek hatalı yapılan kadastro tespitinin iptali ile bu parsellerin kök murisleri ... oğlu ... mirasçılarının miras payları oranında tespit ve tescilini talep etmiştir.
Asli müdahil ..., 05/10/2010 havale tarihli dilekçesi ile ... köyünde bulunan ve kadastro sırasında davalı adına tespit edilen 246 ada 17 ve 21 parsel sayılı taşınmazların Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğunu belirterek tespitin iptali ile taşınmazların ... adına tespit ve tescilini talep etmiştir.
Birleştirilen 2012/24, 25, 26 ve 27 Esas sayılı dosyada davacı ... 04/10/2010 havale tarihli dilekçe ile ... köyünde bulunan ve kadastro sırasında davalı adına tespit edilen 246 ada 15, 19 ve 22 sayılı parsel, 243 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden olduğunu belirterek tespitin iptali ile taşınmazların ... adına tespit ve tescilini talep etmiştir.
Mahkemece asıl dosya davacılarının davalarının reddine, birleştirilen 2012/24 Esas sayılı dosya davacısı ... davasının reddi ile ... ili, ... ilçesi, ... köyü 246 ada 15 parselin tespit gibi tesciline, birleştirilen 2012/25 Esas sayılı dosya davacısı ... davasının reddi ile ... ili ... ilçesi ... köyü 243 ada 1 parselin tespit gibi tesciline, birleştirilen 2012/26 Esas sayılı dosya davacısı ...enin davasının kabulü ile ... ili, ... ilçesi, ... köyü 246 ada 22 sayılı parselin ham toprak vasfı ile ... adına tespit ve tesciline, birleştirilen 2012/27 Esas sayılı dosya davacısı ... davasının kabulü ile ... ili, ... ilçesi, ... köyü 246 ada 19 sayılı parselin ham toprak vasfı ile ... adına tespit ve tesciline, müdahil davacı ... 246 ada 21 sayılı parsele yönelik talebinin kabulü ile ... ili, ... ilçesi ... köyü 246 ada 21 sayılı parselin ham
toprak vasfı ile ... adına tespit ve tesciline, müdahil davacı ... 246 ada 17 sayılı parsele yönelik talebinin kısmen kabulü-kısmen reddi ile dava konusu ... ili, ... ilçesi, ... köyü 246 ada 17 sayılı parselden 17/11/2014 tarihli fen bilirkişi ... tarafından hazırlanan rapora ekli krokide (A) harfi ile gösterilen 2665.66 m²'lik kısmın ifraz edilerek aynı adanın son parsel sayısı verilerek ham toprak vasfı ile ... adına tespit ve tesciline, dava konusu ... ili, ... ilçesi ... köyü 246 ada 17 sayılı parselin geri kalan kısmı olan 15527.87 m²'lik kısmın tespit gibi tesciline karar verilmiş, hüküm davacı ... vekili ve asli müdahil/birleştirilen davacı ... tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir.
Çekişmeli taşınmazların bulunduğu yerde 2005 yılında ... kadastrosu ve 2/B madde uygulaması yapılmış, 10.06.2006 - 10.12.2006 tarihleri arasında ilan edilerek kesinleşmiştir.
1) Davacı ...'un temyiz itirazları yönünden:
İncelenen dosya kapsamına, kararın dayandığı gerekçeye ve çekişmeli 246 ada 19, 21, 22 parsel sayılı taşınmazlar ile 17 parsel sayılı taşınmazın (A) ile gösterilen bölümünün imar-ihya ve zilyetlikle kaazanma koşulları oluşmadığı belirlenerek hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmadığına göre davacı ...'un yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün bu parseller yönünden onanması gerekmiştir.
2) Asli müdahil/birleştirilen davacı Hazinenin temyiz itirazlarına gelince:
Mahkemece temyize konu 243 ada 1 parsel, 246 ada 15 parsel ve 246 ada 17 parsel sayılı taşınmazların (B) ile gösterilen bölümünü kapsayan en eski tarihli memeleket hartitası ve hava fotoğrafları ile tespit tarihinden 20 yıl öncesine ait hava fotoğrafları getirtilerek incelenmemiş, tarafların zilyetlik durumu araştırılmamış, taşınmazların yörede yapılarak kesinleşen ... tahdit haritasındaki durumu tespit edilmemiş, taşınmaz hakkında uzman ziraat bilirkişinden rapor alınmamış, çekişmeli taşınmazların paylaşımına ait belge ve tutanaklar temin edilerek getirilmemiş ve çekişmeli taşınmazlara komşu 376 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2009/11 Esas sayılı doyasının getirtilerek incelenmemiştir. Eksik inceleme ve araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulamaz.
O halde mahkemece önceki bilirkişiler dışında halen ... ve Su İşleri Bakanlığı ve bağlı birimlerinde görev yapmayan bu konuda uzman ... yüksek mühendisleri arasından seçilecek bir ... mühendisi, bir ziraat mühendisi ve bir fen elemanı aracılığıyla yeniden yapılacak inceleme ve keşifte, yöreye ait en eski memleket haritası ve hava fotoğrafları ile 1985-1990 yıllarına ait hava fotoğrafları ve amenajman planının bulundukları yerden getirtilerek çekişmeli taşınmazlar ile birlikte çevre araziye de uygulanmak suretiyle taşınmazların öncesinin bu belgelerde ne şekilde nitelendirildiği belirlenmeli; 3116, 4785 ve 5658 sayılı kanunlar karşısındaki durumu saptanmalı; tapu ve zilyedlikle ormandan toprak kazanma olanağı sağlayan 3402 sayılı Kanunun 45. maddesinin ilgili fıkraları, Anayasa Mahkemesinin 01.06.1988 gün ve 31/13 E.K.; 14.03.1989 gün ve 35/13 E.K. ve 13.06.1989 gün ve 7/25 E.K. sayılı kararları ile iptal edilmiş ve kalan fıkraları da 03.03.2005 gününde yürürlüğe giren 5304 sayılı Kanunun 14. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan, bu yollarla ormandan yer kazanılamayacağı, öncesi ... olan bir yerin üzerindeki ... bitki örtüsü yokedilmiş olsa dahi, salt ... toprağının ... sayılan yer olduğu düşünülmeli; taşınmazların toprak yapısı, bitki örtüsü, ağaçların yaşı, cinsi, sayısı, kapalılık durumu, çevresi, incelenmeli, yukarıda değinilen belgeler fen ve uzman ... bilirkişiler eliyle yerine uygulattırılıp; orijinal-renkli (renkli fotokopi) memleket haritasının ve hava fotoğrafının ölçeği kadastro paftası ölçeğine, yine kadastro paftası ölçeği de memleket haritası ve hava fotoğrafı ölçeğine çevrildikten sonra, her iki harita komşu ve yakın komşu parselleri de içine alacak şekilde birbiri üzerine aplike edilmek suretiyle, temyize konu yerin konumunu çevre parsellerle birlikte haritalar üzerinde gösterecekleri, ayrıca hava fotoğrafı stereoskop aleti ile inceletilip taşınmazların niteliği ve kullanım durumu belirlenmeli, taşınmazların üzerindeki bitki örtüsünün cinsi, yaşı, dağılımı, kapalılık oranının, tasarruf sınırlarının belirgin olarak görünüp görünmediğini belirtir şekilde yalnız büro incelemesine değil, uygulamaya ve araştırmaya dayalı, bilirkişilerin onayını taşıyan krokili
bilimsel verileri bulunan yeterli rapor alınmalı, çekişmeli taşınmazların ... sayılan yerlerden olup olmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca yörede yapılıp kesinleşen ... kadastro haritası ve tapulama paftası ölçekleri eşitlenerek ve birbiri üzerine aktarılarak taşınmazların tahdit hattına göre konumunun belirlenmesi gerekmektedir.
Yukarıda açıklanan yöntemle yapılacak araştırma sonucu, taşınmazların ... sayılan yerlerden olmadığı belirlendiği takdirde, bu kez, zilyetlik yolu ile kazanma koşullarının araştırılması gerekir. Bu cümleden olarak; yapılacak keşifte, taşınmazları çeşitli yönlerinden hali hazır durumunu gösterir renkli fotoğrafları çektirilip onaylanarak dava dosyası içine konulmalı, tarım uzman bilirkişi olarak ziraat mühendisine davalı taşınmazdan toprak numunesi aldırılıp toprak yapısı hususunda inceleme yaptırılıp, zilyetlikle kazanılabilecek kültür arazisi olup olmadığı belirlenip, bu yolda rapor alınmalı; komşu parsellerin tutanak ve dayanakları getirtilip uygulanmalı; bu taşınmazı sınır olarak nasıl nitelendirdikleri araştırılmalı; varsa, zilyetlik tanıkları taşınmaz başında dinlenmeli; zilyetliğin ne zaman başladığı, kaç yıl, ne şekilde devam ettiği sorulup, kesin tarih ve olgulara dayalı, açık yanıtlar alınıp; tesbit tarihine kadar gerçek kişiler yararına zilyetlikle kazanma koşullarının oluşup oluşmadığı belirlenmeli; 3402 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca, davacılar yanında, murisler ve tüm mirasçıları yönünden de tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ile mahkeme yazı işleri müdürlüğünden araştırma yapılıp, aynı yasanın 03.07.2005 gün 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanma Kanunu ile değiştirilen 14/2. maddesi gereğince sulu ve susuz olarak kazanılmış toprak miktarı belirlenip, Kanunun getirdiği sınırlamanın aşılıp aşılmadığı saptanarak, toplanacak tüm kanıtlar birlikte değerlendirilmeli,
Ayrıca çekişmeli taşınmazlara komşu 376 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ait Kumluca Kadastro Mahkemesinin 2009/11 Esas sayılı doyasının getirtilerek dosya arasına alınmalı, bununla birlikte çekişmeli taşınmazların kök muristen gelip gelmediği, terekeye ait olup olmadıkları ve taraflar arsında paylaşım yapılıp yapılmadığı araştırılmalı, kök muristen kalarak paylaşıma tabi olan taşınmazlar var ise bunlara ait dair tüm bilgi ve belgeler getirtilerek paylaşım uyarınca davacılar ve davalılar adına tespit edilen taşınmazlar belirlenerek bu yerlere ait kadastro tutanakları getirtilmeli, paylaşım yapıldığının belirlenmesi halinde paylaşıma konu taşınmazlardan ... adına tespit edilen taşınmaz bulunması halinde paylaşımın bozulduğu da göz önüne alınarak ulaşılacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır.
Eksik araştırma ve incelemeye dayalı olarak hüküm kurulması yasaya aykırı olup hükmün bu parseller yönünden bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: 1) Yukarıda bir numaralı bentde açıklanan nedenlerle; davacı ...'un yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile hükmün 246 ada 19, 21 ve 22 parsel sayılı taşınmazlar ile 17 parsel sayılı taşınmazın (A) harfi ile gösterilen bölümü yönünden ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının davacı ...'a yükletilmesine,
2) Yukarıda iki numaralı bentde açıklanan nedenlerle; asli müdahil/birleştirilen davacı ... temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 243 ada 1 parsel, 246 ada 15 parsel sayılı taşınmazlar ile 246 ada 17 parsel sayılı taşınmazın (B) harfi ile gösterilen bölümü yönünden BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/04/2017 günü oy birliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön