Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2388 E. , 2018/4209 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2017/2388 E. , 2018/4209 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

15. Hukuk Dairesi 2017/2388 E. , 2018/4209 K.

"İçtihat Metni"
Davacı ... İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile davalı Özel ... Hiz. Basın ve Yay. San. ve Tic. A.Ş. arasındaki davadan dolayı ... 1. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 25.06.2015 gün ve 2013/73-2015/248 sayılı hükmü bozan Dairemizin 07.07.2017 gün ve 2016/740-2017/2805 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan iş bedeli alacağının tahsili için yapılan icra takibine itirazın iptâli, takibin devamı, icra inkâr tazminatı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, taraf vekillerince temyiz edilmiş, Dairemizin 07.07.2017 tarihli 2016/740 Esas 2017/2805 Karar sayılı ilamıyla yerel mahkemenin kararı bozulmuş, davacı vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Davalı öğretim kurumunun, 667 sayılı KHK’nın 2. maddesi uyarınca ekli listede yer aldığından dolayı kapatılarak, Hazineye devrine karar verilmiştir.
Taraflar arasında konusu bina ve tesislerin kaba inşaat işi olan eser sözleşmesine dayalı olarak bakiye iş bedelinin ödenmediği iddiasıyla yapılan takibe itiraz nedeniyle İİK’nın 67. maddesine göre 04.02.2013 tarihinde açılan itirazın iptâli davasının yargılama sürecinde;
Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasa’nın 121’inci maddesi ile 25.10.1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 4’üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulunca 22.07.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Bu amaçla çıkarılan 667 sayılı KHK’nın 2. maddesinde;
“(1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen ... Terör Örgütüne(...) aidiyeti,iltisakı veya irtibatı belirlenen;
a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurumu ve kuruluşları,
b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları,
c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri,
ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları,
d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır.
(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ... Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır.
Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredilmiş sayılır ...” hükmüne yer verilmiştir.
Müteakiben çıkarılan 670 sayılı KHK’nın 5. maddesinde;
“(1) 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne veya Hazineye devredilen kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının her türlü taşınır, taşınmaz, mal varlığı, alacak ve hakları ile belge ve evraklarının (devralınan varlık); her türlü tespit işlemini yapmaya, kapsamını belirlemeye, idare etmeye, avans dahil her türlü alacak, senet, çek ve diğer kıymetli evraka ilişkin olarak dava ve icra takibi ile diğer her türlü işlemi yapmaya, usul ve esasları belirlemeye, vakıflar yönünden Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğerleri yönünden Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir.
29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 675 sayılı KHK’nın 16. maddesinde ise;
(1) 20.07.2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler gereğince kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek ve tüzel kişiler aleyhine 17.08.2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilen davalarda mahkemelerce, 15.08.2016 tarihli ve 670 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler Hakkında Kanun Hükmünde Karaname’nin 5. Maddesi uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle red kararı verilir. Bu kararlar duruşma günü beklenmeksizin dosya üzerinden kesin olarak verilir ve davacılara re’sen tebliğ edilir. Tarafların yaptığı yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılır denilmek suretiyle; kapatılan kurum ve kuruluşlara karşı 17.08.2016 tarihinden önce açılmış bulunan davalarda izlenecek kurallar belirlenmiştir.
04.02.2013 tarihinde açılmış bulunan eldeki davada 675 sayılı KHK’nın 16. maddesi uyarınca hemen karar verilmesi gerektiğinden davalı vekiline Yargıtay ilamı ve davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin tebliğine gerek görülmemiş, davalı kurumun 667 sayılı KHK’ya ekli listede yer alan kapatılan kurum ve kuruluşlardan olduğu ve 675 sayılı KHK’nın 16. maddesi uyarınca işlem yapılması gerektiği anlaşıldığından, karar düzeltme incelemesi sonucu Dairemizin 2016/740 Esas 2017/2805 Karar sayılı 07.07.2017 tarihli bozma ilamının kaldırılmasına, hükmün açıklanan nedenlerle değişik gerekçeyle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne, Dairemizin 2016/740 Esas, 2017/2805 Karar sayılı 07.07.2017 tarihli bozma ilamının kaldırılmasına, hükmün değişik bu gerekçe ile BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 01.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön