Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/3006 E. , 2018/4207 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 118581
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018/3006 E. , 2018/4207 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

15. Hukuk Dairesi 2018/3006 E. , 2018/4207 K.

"İçtihat Metni"
Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı-birleşen dosya davacısı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Asıl ve birleşen davalar, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece Dairemizin bozma ilamına uyularak asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davaların reddine dair verilen karar, davalı-birleşen dosya davacısı tarafından temyiz edilmiştir.
1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve bozmanın şümulü dışında kalarak kesinleşen cihetlere ait temyiz itirazlarının incelenmesinin artık mümkün olmamasına göre davalı-birleşen dosya davacısının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.
2-Davacı yüklenici ... İnş. Tur. Ltd. Şti. asıl dava dosyasında ve birleşen 2000/1296 Esas sayılı dosyada açtığı davasında davalıya ait inşaatların ikmâl işini üstlendiğini bakiye alacağının ödenmediğini belirterek alacağının tahsiline karar verilmesini istemiş, davalı işsahibi ... cevabında davanın reddine karar verilmesini istemiş, birleşen 2000/1296 Esas sayılı dosyada açtığı davasında eksik kusurlu imalât bedelinin tahsiline karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece 31.01.2006 tarihinde verilen ilk karar ile asıl ve birleşen davaların kabulüne karar verilmiş, bu kararın davalı-birleşen dosya davacısı tarafından temyizi üzerine Dairemizin 18.06.2007 tarihli ilamı ile “...işin başından sözleşmenin feshine kadar olan sürede yapılan işlerin ve ödemelerin, başka bir anlatımla işin kesin hesabının çıkarılması” gerektiği belirtilerek bozulmasına karar verilmiş, mahkemece bozmaya uyularak asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davaların reddine karar verilmiş, bu kararın taraflarca temyizi üzerine Dairemizin 10.09.2015 tarihli 2015/1370 Esas 2015/4331 Karar sayılı ilamı ile “...Dairemizin uyulan bozma
ilamında taraflar arasındaki sözleşmenin yüklenici tarafından 05.07.2000 tarihli ihtarla fesih edildiği, davalı iş sahibinin ise buna karşı çıkmadığı bu nedenle taraflar arasındaki sözleşmenin taraf iradeleriyle fesih edildiği belirtilerek kesin hesabın çıkarılması gereği ifade edilmiştir. Kesin hesapta tarafların sözleşme kapsamında tüm hak ve yükümlülüklerinin değerlendirilerek alacak ve borçlarının belirlenmesi zorunludur. Bozmadan sonra alınan rapor ve ek raporlar kesin hesap niteliğinde değildir. Taraflar arasındaki sözleşmenin 5. maddesinde çalışacak işçilerin ... primlerinden yüklenicinin sorumlu olduğu kabul edilmiştir. Davalı iş sahibi tarafından ödenen ... primleriyle, sözleşmeye konu iş nedeniyle davacı yüklenici tarafından ayrıca ödenmesi gereken prim olup olmadığı, kimin tarafından ödendiği hususları ...'dan sorularak hesaplamada dikkate alınmalıdır. Davalı iş sahibinin itiraz ve delilleri ile sözleşmedeki hak ve yükümlülükleri değerlendirilerek alacak ve borç durumunun belirlenmesi, fesih edilmiş olan sözleşmenin tam anlamıyla tasfiyesi gereklidir. Ayrıca birleştirilmiş olsa da davalar bağımsız niteliklerini muhafaza ettiklerinden, tarafların açtıkları davalar hakkında ayrı ayrı hüküm kurulmalıdır...” denilerek bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece bozmaya uyulmakla, bozma gereklerinin yerine getirilmesi zorunludur. Bozma ilamında ayrıca; birleştirilmiş olsalar da davalar bağımsız niteliklerini muhafaza ettiklerinden, tarafların açtıkları davalar hakkında ayrı ayrı hüküm kurulması gerektiği belirtilmiştir. Buna rağmen mahkemece birleşen dosyalardaki talepler yönünden mahsup yaparak hesaplama yapan bilirkişi raporu esas alınarak asıl davanın kısmen kabulü ile birleşen davaların reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı-birleşen dosya davacısının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle kararın temyiz eden davalı-birleşen dosya davacısı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı-birleşen dosya davcısına geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 01.11.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2018 Yılı Kararları” sayfasına dön