Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34970 E. , 2017/12556 K.

Cevapla
Yargitay
Mesajlar: 94369
atmoposciel.pl - Jedwabne Poszewki | Pościel Jedwab
Kayıt: 03 Oca 2021, 15:45

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34970 E. , 2017/12556 K.

Mesaj gönderen Yargitay »

13. Hukuk Dairesi 2015/34970 E. , 2017/12556 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ... avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

K A R A R

Davacı, davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na vekâleten inşaat işlerini yürüten davalı ... 'tan taşınmaz satış sözleşmesi ile ... Konutları ... blok 6 numaralı daireyi satın aldığını, taşınmaz bedelinin tamamını ödediğini, taşınmaza yerleştiğinde kullanılan malzemelerin sözleşmede belirtilen malzemeler olmadığını ve yapılması taahhüt edilen bazı işlerin yapılmadığını fark ettiğini, davalılara ayıplı olan hususların giderilmesi için birçok kez başvurduğunu, ancak .... 'un iflas etmesi sebebi ile taleplerinin cevapsız kaldığını, dava konusu daireyi aktif olarak kullandığından, meydana gelen bozuklukların ivedi olarak tamir edilmesi gerektiğinden ve bunun için davalı taraftan bir muhatap bulamadığından gerekli tamiratları kendi imkanları dahilinde yaptırdığını belirterek, eksik ve ayıplı işler nedeniyle şimdilik ... Tüketici Mahkemesi’nin 2013/2 değişik iş sayılı dosyasında tespit edilen 4.914,00-TL'nin ve ... 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/65 değişik iş sayılı dosyasında tespit edilen toplam 798.324,00-TL bedelden dava konusu daireye düşen payın fazlaya ve tazmin hukukuna ilişkin hakları saklı kalmak koşuluyla ve taşınmazın satın alındığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizleriyle birlikte davalılardan tahsilini istemiştir.
Davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı davanın reddini dilemiş; diğer davalılar davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne, 6.489,75-TL alacağın 5.776,77-TL'sinin dava tarihi olan 17.02.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 712,98-TL alacağın ise ıslah tarihi olan 16.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından temyiz edilmiştir.
1-6...0 sayılı HMK’nun 294. maddesi gereğince mahkeme, yargılamanın sona erdiği duruşmada hükmü vererek tefhim eder. Hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur. Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hallerde, gerekçeli kararın tefhim tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir. HMK’nun 297/2. maddesi gereğince, hükmün sonuç kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların, sıra numarası altında, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir. Yine HMK’nun 298/2. maddesi gereğince de, gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. Kararın gerekçesi ile hükmün de birbirine uyumlu olması gerekir. Esasen kısa kararı yazıp, tefhim etmekle davadan elini çekmiş olan hakimin artık bu kararını değiştirmesine yasal olanak da yoktur. Kısa kararla gerekçeli kararın birbirinden farklı olması yargılamanın aleniyeti, kararların alenen tefhim olunmasına ilişkin Anayasanın 141. maddesi ile HMK'nun yukarıda değinilen buyurucu nitelikteki maddelerine de aykırı bir durum yaratır. Ayrıca bu husus kamu düzeni ile ilgili olup, gözetilmesi yasa ile hakime yükletilmiş bir görevdir.
Somut uyuşmazlıkta, kısa kararda; "davanın kabulüne, 6.489,75-TL alacağın 5.776,77-TL'sinin dava tarihi olan 17.02.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 712,98-TL alacağın ise ıslah tarihi olan 16.04.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya ödenmesine" karar verilmiş olmasına rağmen; gerekçeli kararın gerekçe kısmında ise; "dava konusu parseldeki eksik, hatalı olduğu belirtilen imalatların çoğunun ... ... 8., 9. ve .... Etap konutları Gelir Paylaşımı esasına göre inşaatı ve satışının ikmal işi kapsamında yaptırıldığı ve yaptırılan ortak alanları kapsayan imalatların geçici kabulün 19.03.2014 tarihinde onaylandığı, bilirkişi raporları doğrultusunda; dava konusu C Blok 1. Kat 6 Nolu taşınmazın da eksik kusurlu işlerin dava tarihi itibariyle 5.641,27-TL olduğu, bundan dolayı davalıların müteselsilen sorumlu oldukları, site ortak kullanım alanlarındaki eksik ve gizli ayıplı imalat bedelinin toplam 785....0,00-TL olduğu, bundan dolayı da davalıların müteselsilen sorumlu oldukları anlaşılmış olup davanın kabulüne karar vermek gerekmiş" şeklinde karar verildiği, böylece yukarıda açıklanan yasal düzenleme gözetilmeyerek kısa karar ile gerekçeli kararın gerekçe kısmı arasında aykırılık oluşturulduğu, hüküm fıkrasında davalılar yerine davada yer almayan bankadan bahsedildiği, davada tek davalı varmış gibi hüküm kurulduğu anlaşılmakla HMK'nun 297/son madde ve fıkrası gereğince hükmün bozulması gerekmiştir.
2-Bozma nedenine göre, davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, ikinci bent gereğince davalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin alınan 443,35 TL harcın istek halinde davalı ...'na iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevapla

“Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2017 Yılı Kararları” sayfasına dön