kararara.com

Mevzuat Arama Motoru

 

 

Ana Sayfa      Karar Ekle      Hakkımızda      İletişim      Arama Yardımı

 

 

 

 

    WUSHU Jİ VE DUAN SINAV YÖNETMELİĞİ(MÜLGA)

   

    Devlet Bakanlığından:

    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 20/02/2001

    Yayımlandığı Resmi Gazete No: 24324

    ***25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Wushu Ji Ve Duan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik"in birinci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.***

    BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; wushu sporunun üstün bir seviyeye yükselmesi, uluslararası alanda başarılı olması, yüksek stil, teknik ve yöntemlerle kaliteli sporcular yetiştirilmesi için sınava girecek sporcular ile sınavı yapacak üyelerle ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

    Kapsam

    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tüm wushu sporcuları ile sınav yapacak üyeleri kapsar.

    Dayanak

    Madde 3 - Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

    Tanımlar

    Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;

    Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

    Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

    Federasyon : Karate Federasyonunu,

    İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

    İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü,

    İl Temsilciliği : Karate İl Temsilciliğini,

    Başkan : Karate Federasyon Başkanını,

    Sınav Kurul Üyeleri : Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilmiş olan teknik seviyesi ve duan derecesi yüksek, aktif, öncelikle Federasyon kurullarında görevli kişileri,

    Özel Okullar : İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş özel ve tüzel kişilerce çalıştırılıp yönetilen wushu çalışma yerlerini,

    IWUF : Uluslararası Wushu Federasyonunu,

    EWF : Avrupa Wushu Federasyonunu,

    Sınav : Tüm şal ve duan sınavlarını,

    Sporcu : Wushu sporu yapan tüm sporcuları,

    Antrenör : Wushu antrenörlük belgesine sahip kişileri,

    Gözlemciler : Federasyonca görevlendirilmiş kişileri,

    Sanshou-Sanda : Tam temaslı serbest dövüşü,

    Taolu : 8m x 14m ebadında halı zemin üzerinde bir kişinin/kişilerin hayali rakip/rakiplere karşı uyguladıkları saldırı ve savunmaya yönelik çıplak elle ya da silahla uygulanan teknikleri,

    Ji-Şal : Kuşak derecesini,

    Duan : Siyah kemer ve üzeri dereceleri, ifade eder.

    İKİNCİ BÖLÜM : Temel İlkeler

    Ji ve Duan Sınavı

    Madde 5 - Ji ve duan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler şunlardır:

    a) Türkiye'de yapılan tüm ji sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun yetkili kıldığı kişi ve kuruluşlarca yapılır. Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılmaz.

    b) Sınav kurulunu oluşturacak kişiler veya sınav yetkisi verilecek olanlar üstün teknik bilgi sahibi, yüksek duan dereceli aktif öğretmenler arasından seçilir.

    c) Duan sahibi olmayanlar ile Federasyonun sınav yetkisi vermediği duan sahibi öğretmenler sınav yapamazlar. Verdikleri ji Federasyonca geçerli kabul edilmez.

    d) Federasyon duan sahibi bulunmayan illere, sınav kurulunu merkezi illerden gönderir.

    e) Özel wushu okullarındaki Ji sınavları, yine Federasyonun yetkili kıldığı öğretmenlerce il temsilcilerinin yönetim ve kontrolünde yapılır. Bu sınavlarda il temsilcisi veya il wushu kurul üyelerinden biri gözlemci olarak bulunur.

    f) Sınav kurulu görevini, tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda ve adaletli bir şekilde yerine getirir.

    g) Sınavlarda yalnızca Federasyonca bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar kullanılır.

    h) Sınavlara katılan sporcular masraflarını kendileri karşılarlar.

    i) Sınavlarla ilgili ücretler her sınav dönemi Federasyon yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Müdürlük Makamının uygun göreceği bir kamu bankasındaki hesaba yatırılır.

    j) Federasyonca görevlendirilen sınav kurul üyelerinin harcırahları, onay alınarak Harcırah Kanununa göre Federasyonca ödenir.

    k) İlinde sınav yetkisine sahip öğretmen bulunmayan il müdürlükleri sınav yetkisini sınav döneminden bir ay önce Federasyondan ister. Bunların harcırahları o il müdürlüklerince karşılanır.

    l) İl müdürlüklerince istenen sınav yetkilileri, teknik ve eğitim kurullarınca belirlenir.

    m) Yabancı ülkelerde wushu sporu ile ilgilenmiş Türk sporcuların yabancı ülke resmi federasyonlarından almış oldukları şal, duan ve antrenörlük belgeleri teknik ve eğitim kurullarınca incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra o sporcuya denklik belgesi verilir.

    Bunun için ayrıca;

    1) Yaş, bekleme süresi ve en son sahip olduğu ji ve duan durumunun uygunluğu,

    2) Hazırlanma koşulları ve yarışma başarılarını belgeleme,

    3) Sınavı ulusal bir federasyonun yapmış olması gibi esaslar göz önünde bulundurulur.

    Ji Dereceleri Sınavları

    Madde 6 - Ji dereceleri sınavlarında uygulanacak temel esaslar şunlardır;

    a) Ji derecelerinin sınavlarında, en az 1 inci duan sınav yapma yetkisine sahip 1 inci kademe antrenörler görev alırlar.

    b) Federasyon görevini yapmayan veya kötüye kullanan öğretmenlerin yetkilerini geri alır.

    c) Sınavlar her okulda ayrı ayrı yapılabileceği gibi, yeknesaklığı sağlama yönünden belirli merkezlerde topluca da yapılabilir. Bu düzen, o sınav dönemi için tüm okullara il temsilcisi tarafından duyurulur.

    d) Sınavlar, Şubat-Haziran-Ekim aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır.

    e) Kendi klüp veya okulu dışında başka bir yerde sınava girmek isteyenler, kendi okul idarecisi veya antrenöründen izin belgesi alırlar. Dört ayı doldurmadan ikinci bir sınava girilmez ve girenlerin sınavları iptal edilir.

    f) Sınav kurulu veya sınav öğretmeni, sınav listelerine sınava gireceklerin adını, soyadını, baba adını, doğum tarihini, doğum yerini, ji derecesini, öğrenim durumunu ve sınav tarihini kayıt eder. Bu yazılanlar, wushu kimlik kartlarındaki bilgilere uygun olmalıdır. Aynı listeye sınav sonuçları da yazılır ve sınav kurulunca imza altına alınır. Birinci Jiye yükselenler Federasyona bildirilir.

    g) Sınavlardaki başarıda, başarısızlıkta listeye ve kimlik kartlarına işlenir.

    h) Sınavlarda başarılı olan sporcuların kimlik kartları 1 inci ji derecesine kadar il temsilcileri tarafından, 1 inci ji ve duanlar Federasyon Başkanı tarafından onaylanır.

    Sınava giren sporcular wushu kimlik kartlarını yanlarında bulundururlar. Bu kart yarışmalarda lisansla birlikte ilgililere teslim edilir. Yarışma sonuçları gerektiğinde kimlik kartlarına işlenir.

    Wushu sporu için başlangıç yaşı, yaşa göre ji durumu ve hazırlanmada uygulanacak esaslar wushu sporunun özel kültür-fiziği, düşme, esneme, gerdirme, sıçrama ve her yaş grubu için özel teknikleri ile tıbbi yönden dengeli ve süratli bir gelişim sağlaması açısından kavrama ve yetenek göz önünde bulundurularak başlangıç yaşı 5 olarak kabul edilir. Buna göre sporcular aşağıdaki tabloya uygun olarak ji sınavına girerler.

    Jİ ŞAL TABLOSU

    ----------------------------------------

    6.Ji .

    .BEYAZ ŞAL

    5.Ji

    SARI ŞAL

    4.Ji

    YEŞİL ŞAL

    3.Ji

    MAVİ ŞAL

    2.Ji

    KAHVERENGİ ŞAL

    1.Ji

    KIRMIZI ŞAL

    İki sınav arasında en az dört ay geçmelidir. Bu dört ay içinde devamlı çalışmış olanlar sınava alınır.

    Sınavların Şekli ve Düzeni

    Madde 7 - Sınavların şekli ve düzeni aşağıdaki şekilde yapılır:

    a) Sınavlarda Federasyonun teknik ve eğitim kurullarının hazırlamış olduğu sınav teknik ve hareketleri sorulur.

    b) Ji yükselmesi için teknik bilgi yanı sıra, yaş, fizik yapı ile okul ve kulüp içinde ve dışındaki kişilik, davranış ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

    c) Sporcuların wushu kıyafetleri çok temiz ve usulüne uygun olmalıdır.

    d) Sınava en yüksek jiden başlayıp en küçüğe doğru gidilir.

    Tekniklerin Uluslararası kabul edilmiş orijinal Çince isimleri yanı sıra Türkçe isimleri de bilinmelidir.

    İstenilen teknikler başarılı bir şekilde devam ediyorsa, sınav kısa sürdürülür.

    Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılır. Başarı puanı 60 (altmış) dır.

    Her teknik grubundan ayrı ayrı ortalama başarı sağlama esastır.

    Örneğin: Yumruk tekniklerini çok iyi uygulayıp, düşme tekniklerini başarısız yapanlar geçer not alamazlar.

    6 ncı Ji Sınavı

    Madde 8 - 6 ncı ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) Wushu'nun teorik olarak tanımı,

    b) Selamlama,

    c) Salon içi ve dışı davranış biçimleri,

    d) Esneme hareketleri,

    e) Gerdirme hareketleri,

    f) Uzatma hareketleri,

    g) Basit duruş teknikleri (5 temel duruş-ma bu, pu bu, gung bu, xie bu, sie bu),

    h) Basit yumruk teknikleri (chong-quan, ce quan, pi quan, tui zhang, piao zhang).

    5 inci Ji Sınavı

    Madde 9 - 5 inci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) Duruş teknikleri,

    b) El teknikleri,

    c) Ayak teknikleri.

    4 üncü Ji Sınavı

    Madde 10 - 4 üncü ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) Duruş teknikleri (Temel duruş tekniklerinin tamamı),

    b) El teknikleri (El tekniklerinin tamamı),

    c) El ve duruş tekniklerinin kombinasyonları.

    Sanshou ve Taolu

    Madde 11 - Wushu'da sanshou (müsabaka) ve taolu (form)'nun yarışma kuralları, antrenman şekilleri ve teknikleri farklı olduğundan birbirinden ayrılmıştır.

    Sanshou; yumruk, tekme, düşürme ve güreş oyunlarını içerir.

    Taolu; koreografik hareketler ve jimnastiğe dayalı sıçrama, atlama, dönme ve esneklik içerir.

    Bu yüzden 4 üncü jiden sonra 3 üncü, 2 nci ve 1 inci jiler; sanshou jisi ve taolu jisi olarak ikiye ayrılır. Sporcunun genetik yapısı, kabiliyeti ve psikolojik durumuna göre antrenörü sporcuyu sanshou veya taoluya yönlendirir.

    Sanshou 3 üncü Ji Sınavı

    Madde 12 - 3 üncü ji sınav teknikleri ve hareketleri şunlardır:

    a) Duruş ve yürüme biçimleri şunlardır:

    1) Ding bu: Adımla ileri geri yürüme,

    2) Pien bu: Öndeki ayağı kaldırarak ileri geri yürüme,

    3) Tsung bu: Sağa ve sola V şeklinde eskiv.

    b) Yumruk teknikleri şunlardır:

    1) Chong Quan: İleri, geri sol ve sağ direk yumruk,

    2) Guan Quan: İleri, geri sol ve sağ kroşe yumruk,

    3) Qiao Quan: İleri, geri sol ve sağ aparkat yumruk.

    c) Ayak teknikleri şunlardır:

    1) Deng Tui: Ön topuk tekme,

    2) Ce Chuai Tui: Yan tekme,

    3) Ce Tan Tui: Yarım ay (dairevi) tekme.

    Duruş, yumruk ve ayak tekniklerini birleştirerek partneri ile 3 dakika içinde başarılı bir şekilde sergileyen sporcu başarılı olmuş sayılacaktır.

    Sanshou 2 nci Ji Sınavı

    Madde 13 - Sanshou 2 nci ji sınav teknikleri ve hareketleri şunlardır:

    a) Yumruk teknikleri şunlardır:

    1) Chong Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri direk yumruk,

    2) Guan Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri kroşe yumruk,

    3) Qiao Quan: Sağa ve sola eskivli ileri geri aparkat yumruk,

    4) Djuan Shin You Pien Quan: Dönerek yumruk(swing).

    b) Tekme teknikleri şunlardır:

    1) Go Ti Tui: Çengel tekme (Her iki ayakla),

    2) Heng Sao Tui: Döner tekme (Her iki ayakla),

    3) Hou Sao Tui: Dönerek ve çökerek süpürme (Her iki ayakla).

    c) Kombine teknikler şunlardır:

    1) Sol direk yumruk, sağ dönerek yumruk, sol direk yumruk, ön tekme,

    2) Sol, sağ ileri direk yumruk, sol ön tekme, sağ yan tekme.

    d) Düşme teknikleri şunlardır:

    1) Öne doğru düşme,

    2) Öne doğru yarım takla,

    3) Öne doğru takla,

    4) Sağa ve sola yan düşme,

    5) Geriye doğru düşme.

    Sanshou 1 inci Ji Sınavı

    Madde 14 - Sanshou 1 inci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) Yumruk teknikleri (Yumruk tekniklerinin tamamı hatasız olacak),

    b) Tekme teknikleri (Tekme tekniklerinin tamamı, hatasız olacak),

    c) Düşme tekniklerinin tamamı (hatasız olacak),

    d) Düşürme teknikleri:

    1) Bao tui bie tui shuai: Ön tekmeyi tutarak arkadan düşürme,

    2) Bao tui gou ti tui shuai: Ön tekmeyi tutarak önden düşürme,

    3) Zia ding shuai: Güreşteki gibi kafa kol atmak,

    4) Bao tui gou ti tui shuai: Bir ayağı tutarak düşürme,

    5) Bao tui gua tui shuai: İki ayağı tutarak düşürme,

    6) Bao tui shuai: Tutarak düşürmek,

    7) Bao tui xien xan: Ön tekmeyi tutarak yukarı kaldırarak itiş,

    8) Bao tui yuan shan: Tekmeyi tutup çevirerek atmak.

    Bu düşürme teknikleri partner ile hatasız olarak yapılacaktır.

    e) Sanshou müsabaka puanları ve hakemlik kurallarının tamamı 1 inci jide bilinmesi gereklidir.

    Teknikler tam olsa bile sanshou kurallarını bilmeyen sporcu başarısız sayılacaktır.

    Taolu 3 üncü Ji Sınavı

    Madde 15 - Taolu 3 üncü ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 4 üncü jideki tekniklerin tamamı,

    b) Temel tekniklerin kombinasyonları,

    c) Chang Quan stilinin 1 inci formu.

    Taolu 2 nci Ji Sınavı

    Madde 16 - Taolu 2 nci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 3 üncü jideki özelliklerin ve formların tamamı,

    b) Temel tekniklerin kombinasyonlarının tamamı,

    c) Nan Quan stilinin 1 inci formu.

    Taolu 1 inci Ji Sınavı

    Madde 17 - 1 inci ji sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 2 nci jideki özelliklerin tamamı,

    b) Temel teknik kombinasyonlarının tamamı hatasız olacak,

    c) Uluslararası federasyonun kabul ettiği 10 standart formdan herhangi biri.

    Duan Dereceleri

    Madde 18 - Duan dereceleri sınavlarında uyulacak temel esaslar şunlardır:

    a) Duan sınavları en az üç kişilik bir sınav kurulu tarafından yapılır.

    b) Sınavlarda daha yüksek duan sahibi bulunmadığı durumlarda, alınmak istenen duan derecesine sahip öğretmenlerden oluşturulacak kurullar görev yapar.

    c) Duan sınavları Nisan-Ekim aylarında ve/veya Federasyonun diğer etkinlikleri sırasında yapılır. Sınav yeri ve hangi etkinlik sırasında yapılacağı önceden illere tamim edilir.

    d) Duan sınavlarının yerinin seçiminde merkezi iller veya adayların çoğunlukta olduğu iller tercih edilir.

    e) Adaylar başarısız oldukları bir sınavdan en az üç ay sonra ikinci bir sınava girme isteğinde bulunabilirler.

    f) Duan dereceleri için yaş ve bekleme süresi tablosu aşağıdadır.

    Derece Yaş Bekleme süresi

    1. Duan En az 14 6 Ay

    2. Duan En az 16 2 Yıl

    3. Duan En az 19 3 Yıl

    4. Duan En az 23 4 Yıl

    5. Duan En az 28 5 Yıl

    5 inci duandan sonraki dereceler IWUF tarafından verilir.

    Sanshou 1 inci Duan Sınavı

    Madde 19 - Sanshou 1 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) Sanshou 1 inci jideki tekniklerin tamamı,

    b) Partner ile müsabaka teknik ve kombinasyonları.

    Sanshou 2 nci Duan Sınavı

    Madde 20 - Sanshou 2 nci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 1 inci duan tekniklerinin tamamı,

    b) Danışıklı müsabaka,

    c) Sanshou hakem kuralları.

    Sanshou 3 üncü Duan Sınavı

    Madde 21 - Sanshou 3 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 2 nci duan tekniklerinin tamamı,

    b) Müsabaka,

    c) Hakem jestleri.

    Sanshou 4 üncü Duan Sınavı

    Madde 22 - Sanshou 4 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 3 üncü duan tekniklerinin tamamı,

    b) Müsabaka,

    c) Sanshou müsabakalarında kullanılan tekniklerin Çince ve İngilizce isimleri.

    Sanshou 5 inci Duan Sınavı

    Madde 23 - Sanshou 5 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 4 üncü duan tekniklerinin tamamı,

    b) Müsabaka,

    c) Platform hakemliği,

    d) İyi ahlak, Türk wushusuna uzun yıllar hizmet vermiş olmak.

    Taolu 1 inci Duan Sınavı

    Madde 24 - Taolu 1 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 1 inci jideki tekniklerin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi biri.

    Taolu 2 nci Duan Sınavı

    Madde 25 - Taolu 2 nci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 1 inci duan tekniklerinin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi biri (daha önce sergilediği haricinde).

    Taolu 3 üncü Duan Sınavı

    Madde 26 - Taolu 3 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 2 nci duan tekniklerinin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

    Taolu 4 üncü Duan Sınavı

    Madde 27 - Taolu 4 üncü duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 3 üncü duan tekniklerinin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

    Taolu 5 inci Duan Sınavı

    Madde 28 - Taolu 5 inci duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 4 üncü duan tekniklerinin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

    Taolu 6 ncı Duan Sınavı

    Madde 29 - Taolu 6 ncı duan sınav teknik ve hareketleri şunlardır:

    a) 5 inci duan tekniklerinin tamamı,

    b) 10 standart formdan herhangi ikisi (daha önce sergiledikleri haricinde).

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son hükümler

    Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

    Madde 30 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda International Wushu Federation (IWUF) ve European Wushu Federation (EWF) Spor Yönetmelikleri hükümleri doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararlar ve talimatlar Federasyon Başkanının teklifi ve Genel Müdürün onayından sonra yürürlüğe girer.

    Yürürlük

    Madde 31 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    Yürütme

    Madde 32 -Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.